25 Cdo 3709/2008
Datum rozhodnutí: 21.10.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 3709/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce Ing. P. ., proti žalované České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí, o zaplacení 2.642.692,40 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 131/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2007, č.j. 55 Co 184/2007-146, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 19. 6. 2007, č. j. 55 Co 184/2007-146, co do částky 2.642.410,- Kč potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 5. 10. 2006, č.j. 20 C 131/2003-123, jímž soud prvního stupně zamítl žalobu, jíž se žalobce po žalované domáhal zaplacení částky 2.642.692,40 Kč jako náhrady škody vzniklé v důsledku nezákonného rozhodnutí platebního výměru O. s. s. z. K.; v části, jíž bylo rozhodnuto o zaplacení částky 282,40 Kč a o nákladech řízení, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalobce nezastoupen advokátem - podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. 8. 2007, č.j. 20 C 131/2003-155, byl dovolatel vyzván, aby doložil své zastoupení advokátem pro dovolací řízení. Dovolatel poté (přípisy doručenými soudu prvního stupně dne 10. 9. 2007 a 18. 9. 2007) požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení podle ustanovení § 30 o. s. ř. Žádost dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 3. 1. 2008, č.j. 20 C 131/2003-178. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 29. 5. 2008, č.j. 20 C 131/2003-184, doručeným dovolateli dne 20. 6. 2008, dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení nebyl ve stanovené lhůtě odstraněn, proto Nejvyšší soud řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů tohoto řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť tímto rozhodnutím řízení nekončí a o nákladech bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. října 2008

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu