25 Cdo 3694/2009
Datum rozhodnutí: 22.10.2009
Dotčené předpisy:

25 Cdo 3694/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce J. K., proti žalované V. z. p. Č. r., o uložení povinnosti zajistit bezplatnou stomatologickou péči, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 12 C 5/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. dubna 2009, č. j. 58 Co 98/2009-51, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. 4. 2009, č. j. 58 Co 98/2009-51, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 1. 10. 2008, č. j. 12 C 5/2007-34, kterým byla zamítnuta žaloba na uložení povinnosti zajistit žalobci bezplatnou stomatologickou péči. Odvolací soud současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.


Podle § 241 odst. l věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.


Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.


Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.


V dané věci podal žalobce dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno ani tvrzeno, že by sám měl právnické vzdělání.


Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 1. 7. 2009, č. j. 12 C 5/2007-55, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce advokáta (notáře) a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s poučením, že pokud tak do 15 dnů od doručení usnesení neučiní, dovolací soud řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 20. 7. 2009. Na tuto výzvu žalobce však žádným způsobem nereagoval.


Vzhledem k tomu, že žalobce si dosud zástupce pro dovolací řízení nezvolil a nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat splněním dalších náležitostí podaného dovolání.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., kdy žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. října 2009


JUDr. Robert Waltr, v. r.


předseda senátu