25 Cdo 3667/2013
Datum rozhodnutí: 29.07.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.25 Cdo 3667/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně D. B. , zastoupené JUDr. Viktorem Pakem, advokátem se sídlem v Praze 2, Francouzská 28, proti žalované Nemocnici Na Homolce, se sídlem v Praze 5, Roentgenova 2, zastoupené JUDr. MUDr. Romanem Žďárkem, Ph.D, MBA, advokátem se sídlem v Praze 5, Kotlářka 1259/1, za účasti UNIQA pojišťovny a. s., se sídlem v Praze 6, Evropská 136/810, IČO: 49240480, jako vedlejší účastnice na straně žalované, zastoupené JUDr. Petrem Kazdou, advokátem se sídlem v Nymburce, Palackého 223/5, o 1.107.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 27 C 104/2005, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2013, č. j. 54 Co 120/2013-382, takto:

Dovolání se odmítá.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2013, č. j. 54 Co 120/2013-382, jímž byl zrušen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 10. 2008, č. j. 27 C 104/2005-89, včetně doplňujícího usnesení a věc byla vrácena k dalšímu řízení, není podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu ve svém závěru, že rozsudek soudu prvního stupně je nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů ve smyslu § 219a odst. 1 písm. b) o. s. ř., je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, podle níž měřítkem toho, zda rozhodnutí soudu prvního stupně je či není přezkoumatelné, nejsou požadavky odvolacího soudu na náležitosti odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně, ale především zájem účastníků řízení na tom, aby mohli náležitě použít v odvolání proti tomuto rozhodnutí odvolací důvody (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2543/2011, publikovaný pod č. 100/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2014, sp. zn. 33 Cdo 1343/2014). Procesní otázka - zrušení prvostupňového rozsudku z důvodu jeho nepřezkoumatelnosti není právní otázkou, která by nebyla v rozhodnutích Nejvyššího soudu řešena, jak v dovolání dovolatelka namítá, a výklad podávaný soudní praxí je rovněž jednotný v názoru, že je-li rozhodnutí soudu prvního stupně nepřezkoumatelné, musí je odvolací soud zrušit, jinak též zatíží řízení vadou, která může mít za následek nesprávné rozhodnutí o věci (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1045/99, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 1, ročník 2001, pod číslem 14, a rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod č. 40 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2002).
Odvolací soud, který přezkoumával rozsudek soudu prvního stupně z hlediska námitek uplatněných v odvolání žalobkyně, ve svém zrušujícím usnesení dospěl k závěru, že vzhledem k obsahu odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně nemá prostor pro jeho bližší rozbor, protože nemá k dispozici podstatná skutková zjištění a ani právní úvahy, se kterými by bylo možno polemizovat, a to z důvodu, že nikoliv nepodstatné důkazy soud prvního stupně pouze popsal, aniž by z nich provedl zjištění, a nezabýval se tvrzením žalobkyně o příčině bolestí v souvislosti s použitím věci prsních implantátů, a že právní hodnocení věci - kromě citace rozhodnutí Nejvyššího soudu je velice strohé.
Je tedy zřejmé, že nedostatky odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně ve vztahu k žalované nemocnici byly na újmu uplatnění práv žalobkyně a bránily odvolacímu soudu napadené rozhodnutí řádně přezkoumat.
Vzhledem k tomu, že dovoláním napadené rozhodnutí nezávisí na vyřešení takové otázky procesního práva, která by v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, není naplněn dovolací důvod způsobilý založit přípustnost dovolání a nejsou splněny podmínky přípustnosti uvedené v ust. § 237 o. s. ř.
Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí o věci.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. července 2015 JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu