25 Cdo 3665/2014
Datum rozhodnutí: 21.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201325 Cdo 3665/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobců a) Z. P. a b) V. P. , proti žalovanému Ing. P. Ch. , o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 229/2012, o dovolání žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. ledna 2013, č. j. 8 Co 2956/2012-54, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 29. ledna 2013, č. j. 8 Co 2956/2012-54, potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 10. 2012, č. j. 34 C 229/2012-42, kterým byla zamítnuta žádost žalobců o osvobození od soudních poplatků.

Proti tomuto usnesení podal žalobce a) dovolání, podané soudu dne 6. 5. 2013, které sepsal sám bez povinného právního zastoupení.

Byl proto usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 5. 2014, č. j. 34 C 229/2012-98, vyzván k odstranění uvedeného nedostatku ve stanovené lhůtě a poučen, že pokud nedostatek v uvedené lhůtě neodstraní, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však ani na výzvu vytčený nedostatek neodstranil, nepředložil ani plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v dovolacím řízení ani dovolání sepsané advokátem.

Absence povinného právního zastoupení dovolatele je nedostatkem podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit. Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Vhledem k tomu, že v daném případě se jedná o dovolání proti rozhodnutí o žádosti o osvobození od soudních poplatků (nikoli o žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů), nevztahuje se na předmětný případ závěr vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 609/97, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročníku 1997, pod číslem 97 (viz také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 26 Cdo 1311/2014, veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz ).

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude o náhradě nákladů případně vzniklých v dovolacím řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. října 2014

JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu