25 Cdo 3635/2009
Datum rozhodnutí: 15.12.2009
Dotčené předpisy:
25 Cdo 3635/2009-2

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem ve věci žalobce J., zastoupeného advokátem, proti žalovanému M. W., zastoupenému advokátem, o 30.836,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 9 C 266/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. února 2009, č.j. 12 Co 1028/2006-85, takto:

Usnesení Nejvyššího soud České republiky ze dne 22. října 2009, č. j. 25 Cdo 3635/2009-110, se opravuje tak, že

- za označení žalobce v záhlaví se vkládá text: zastoupen JUDr. J. S., advokátem,

- poslední odstavec odůvodnění zní: O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud rozhodl dle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť žalobce by zásadně měl právo na náhradu nákladů dovolacího řízení se zřetelem k jeho výsledku, avšak s ohledem na značnou stručnost a argumentační nepřiléhavost vyjádření k dovolání nepovažuje dovolací soud tento úkon právní pomoci za účelný z hlediska obrany práv žalobce, a proto vychází z toho, že žalobci v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne ze dne 22. 10. 2009, č. j. 25 Cdo 3635/2009, nebylo uvedeno zastoupení žalobce J.

Dále v odůvodnění výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení nebyly uvedeny konkrétní důvody, pro které dovolací soud rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, ačkoli žalobce prostřednictvím advokáta podal vyjádření k dovolání.

Postupem podle § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř. byla k návrhu žalobce výše uvedená zřejmá nesprávnost napravena.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. prosince 2009

JUDr. Robert W a l t r,v.r.

předseda senátu