25 Cdo 3578/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.25 Cdo 3578/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce V. V. , zastoupeného Mgr. Evou Decroix, advokátkou se sídlem Jihlava, Palackého 28, proti žalované Z. K., IČO 72045370, se sídlem podnikání Benešov, Struhařov 1, zastoupené JUDr. Filipem Chytrým, advokátem se sídlem Praha 5, Malátova 633/12, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 5 C 105/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 2. 2015, č. j. 25 Co 21/2015-307, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 2. 2015, č. j. 25 Co 21/2015-307, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti řešení otázky hmotného nebo procesního práva, na němž závisí napadené rozhodnutí. Rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá na vyřešení otázek formulovaných dovolatelem a zakládajících dle jeho mínění přípustnost dovolání. Odvolací soud své rozhodnutí založil na závěru, že v řízení nebyla prokázána příčinná souvislost mezi péčí žalované a zhoršením zdravotního stavu hříběte ve vlastnictví žalobce; nebylo ani prokázáno, že by vzniklá škoda měla původ v provozní činnosti žalované ve smyslu ustanovení § 420a odst. 1, 2 a 3 obč. zák. Nesprávné právní posouzení věci spočívá podle dovolatele v tom, že se odvolací soud nedostatečně zabýval námitkou žalobce ohledně podjatosti soudní znalkyně doc. MVDr. Barbory Bezděkové, Ph.D., která je zpracovatelkou znaleckého posudku předloženého Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, fakultou Veterinárního lékařství, Klinikou chorob koní. Dovolatel spatřuje podjatost v nadstandardních vztazích žalované s doc. Bezděkovou. Srovnává též protichůdné závěry znaleckých posudků MVDr. Dražana a doc. Bezděkové, jež měl odvolací soud vyřešit vyžádáním revizního znaleckého posudku. Uvedené námitky však nesměřují proti právnímu posouzení věci, nýbrž k přezkoumání zjištěného skutkového stavu, o nějž odvolací soud opřel své právní závěry, čímž však nelze přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. založit.

Jestliže dovolatelka namítá podjatost doc. Bezděkové, uplatňuje námitku, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a která se rovněž vztahuje ke zjišťování skutkového stavu věci, nikoli k otázce právní. K případné existenci takové vady lze v dovolacím řízení přihlédnout jen tehdy, je-li dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 5. listopadu 2015 JUDr. Robert Waltr předseda senátu