25 Cdo 3546/2007
Datum rozhodnutí: 05.09.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 3546/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně K T., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, za účasti JUDr. V. P., soudního exekutora, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, zastoupeného advokátkou, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 69/2004, o dovolání vedlejšího účastníka proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. února 2007, č. j. 35 Co 287/2006-203, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 29. 3. 2006, č. j. 10 C 69/2004-134, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 63.000,- Kč se 4% úrokem z prodlení od 8. 10. 2002 do zaplacení, ohledně 4% úroku z prodlení od 11. 9. 2002 do 7. 10. 2002 žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky. K odvolání žalované a vedlejšího účastníka Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 2. 2007, č. j. 35 Co 287/2006-203, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu ohledně částky 9.000,- Kč s příslušenstvím zamítl, ve zbývajícím rozsahu jej potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal vedlejší účastník na straně žalované dovolání, které odůvodňuje podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. Navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že dovolání podal vedlejší účastník, tj. osoba, která k tomu není podle ustálené judikatury dovolacího soudu oprávněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. 25 Cdo 162/2003, publikované pod č. 3 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2004). Proto bylo takové dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. b) o.s.ř. odmítnuto.


Vzhledem k výsledku dovolacího řízení bylo o náhradě nákladů řízení rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. září 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu