25 Cdo 3515/2010
Datum rozhodnutí: 30.03.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř.
25 Cdo 3515/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobce B. V. , proti žalovanému JUDr. J. B. , o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 13 C 110/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2008, č.j. 25 Co 270/2008-71, a proti usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 7. 4. 2008, č.j. 13 C 110/2006-55, takto:

I. Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2008, č.j. 25 Co 270/2008-71, se odmítá.
II. Řízení o dovolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 7. 4. 2008, č.j. 13 C 110/2006-55, se zastavuje .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 6. 2008, č.j. 25 Co 270/2008-71, potvrdil usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 7. 4. 2008, č.j. 13 C 110/2006-55, jímž soud prvního stupně zamítl námitku místní nepříslušnosti soudu, zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Žalobce nezastoupen advokátem podal proti usnesení soudu prvního stupně a usnesení odvolacího soudu dovolání.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí námitky místní nepříslušnosti soudu a o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, není rozhodnutím ve věci samé, ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., v nichž jsou taxativně vyjmenovány případy přípustnosti dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1940/2003, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 102/2002).

Nejvyšší soud proto podle § 218 písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 větou první o. s. ř. dovolání proti usnesení odvolacího soudu odmítl.

Dovolatel v projednávané věci není zastoupen advokátem, netvrdí, že by měl právnické vzdělání, a jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 17. 2. 2009, č.j. 13 C 110/2006-96, potvrzeným usnesením odvolacího soudu ze dne 27. 7. 2009, č.j. 25 Co 221/2009-117. Absence kvalifikovaného zastoupení však nebrání rozhodnutí o dovolání, vzhledem k jeho nepřípustnosti (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Dovolatel výslovně napadá dovoláním též usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 7. 4. 2008, č.j. 13 C 110/2006-55, který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně. Občanský soudní řád nepředpokládá, že by dovoláním bylo možno napadnout též rozhodnutí soudu prvního stupně, proto ani neupravuje funkční příslušnost určitého soudu k projednání dovolání, je-li přesto proti takovému rozhodnutí podáno.

Jestliže žalobce v označené věci výslovně napadl dovoláním též rozsudek soudu prvního stupně, pominul tak uvedenou podmínku dovolacího řízení. Za tohoto stavu nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení. Proto nezbývá, než řízení o takovém dovolání , které trpí touto vadou, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavit. Ač jak již bylo uvedeno není procesním předpisem upravena funkční příslušnost k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, o zastavení tohoto dovolacího řízení rozhoduje Nejvyšší soud ČR, neboť je vrcholným článkem soustavy obecných soudů, který je nadto nadán pravomocí k rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím odvolacích soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobce nemá na náhradu těchto nákladů nárok a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. března 2011

JUDr. Robert Waltr, v. r.
předseda senátu