25 Cdo 3514/2007
Datum rozhodnutí: 01.08.2008
Dotčené předpisy: § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 107 odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 3514/2007

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobce M. N., proti žalovanému D. p. m. B., a. s., za účasti A. p., a.s., jako vedlejšího účastníka na straně žalované, o 659.180,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 53 C 122/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. října 2005, č. j. 44 Co 190/2005-104, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 31. 3. 2005, č. j. 53 C 122/2003-90, uložil žalovanému povinnost uhradit žalobci částku 117.455,- Kč s příslušenstvím (výrok I.), co do částky 541.725,- Kč s příslušenstvím žalobu zamítl (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky i vůči státu (výrok III. a IV.). Žalobce utrpěl úraz při vystupování ze zadního vozu tramvajové soupravy, kterou byl po určitý čas vlečen poté, co se její řidič dostatečným způsobem nepřesvědčil o tom, zda již cestující z obou vozů ukončili vystupování, zavřel dveře a rozjel se ze zastávky; žalobci tak vznikla újma na zdraví, jejíhož odškodnění se domáhal žalobou, v níž po úpravách provedených v řízení před soudem prvního stupně nárokoval odškodnění za bolest, resp. jeho zvýšení o 25.800,- Kč, což bylo zamítnuto, dále ztížení společenského uplatnění v částce 632.925,- Kč, z níž mu bylo přisouzeno 117.000,- Kč, a další hotové výdaje (úhrada za výpis ze zdravotní dokumentace a poštovné za dodání invalidního vozíku) v částce 455,- Kč, které mu byly přiznány.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 10. října 2005, č. j. 44 Co 190/2005-104, změnil rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném zamítavém výroku (II.) tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci dalších 195.000,- Kč, co do částky 312.000,- Kč a ve výroku o úroku z prodlení je potvrdil, ohledně částky 34.725,- Kč s příslušenstvím a ve výroku o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky ho zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Částka 312.000,- Kč představuje náhradu za ztížení společenského uplatnění, když v tomto rozsahu nebyla žaloba shledána důvodnou ani soudem odvolacím.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, kterým jej napadl pouze ve výroku, jímž bylo ohledně částky 312.000,- Kč a příslušenství z částky 507.000,- Kč potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně v zamítavém výroku II. S odkazem na nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 350/03 tvrdí, že ani po navýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění odvolacím soudem nejde o přiměřené odškodnění za ztrátu obou končetin.

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 25. ledna 2007, č. j. 53 C 122/2003-133, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 9. března 2007, č. j. 53 122/2003-137, žalovanému uložil uhradit žalobci částku 27.225,- Kč s příslušenstvím, do částky 7.500,- Kč s příslušenstvím žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Dne 10. 2. 2007 žalobce (po zahájení dovolacího řízení) zemřel (zjištěno z úmrtního listu ze dne 2. 3. 2007).

Městský soud v Brně usnesením ze dne 30. dubna 2007, č. j. 53 C 122/2003-149, rozhodl podle § 107 odst. 2 o. s. ř., že v řízení o částku 34.725,- Kč s příslušenstvím bude soud namísto s žalobcem pokračovat s jeho právními nástupci.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že v rozhodnutí o dovolání brání překážka spočívající ve ztrátě způsobilosti žalobce být účastníkem tohoto řízení.

Podle § 107 odst. 1, věty první, o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat.

Podle § 107 odst. 5 o. s. ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví. Řízení zastaví soud zejména tehdy, zemře-li manžel před pravomocným skončením řízení o rozvod, o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je nebo není, pokud zákon nedovoluje, aby se v řízení pokračovalo, řízení též zastaví, zemře-li partner před pravomocným skončením řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství; bylo-li již o věci rozhodnuto, soud současně toto rozhodnutí zruší.

Podle § 579 odst. 2 obč. zák. smrtí věřitele právo zanikne, bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu; zanikne i právo na bolestné a na náhradu za ztížení společenského uplatnění.

Pro úvahu soudu o tom, zda v případě smrti žalobce v průběhu občanského soudního řízení o náhradu škody má být řízení zastaveno anebo má být přerušeno či v něm pokračováno (§ 107 odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), je zpravidla rozhodující, dochází-li smrtí žalobce k zániku uplatněného nároku, nebo přechází-li tento nárok na dědice (srov. např. rozsudek býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 20. 4. 1973, sp. zn. 5 Cz 12/73, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 66, ročník 1973); v posuzované věci dovolatel zemřel (ztratil způsobilost být účastníkem řízení) v průběhu dovolacího řízení, a proto okamžikem jeho smrti došlo k zániku uplatněného nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění (předmět dovolacího řízení) podle § 579 odst. 2, věty za středníkem, obč. zák., aniž by došlo k jeho přechodu na dědice.

Vzhledem k tomu, že povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. l a § 107 odst. 5, věty první, o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. srpna 2008

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu