25 Cdo 3466/2010
Datum rozhodnutí: 30.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
25 Cdo 3466/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Pavla Simona ve věci žalobkyně M. Z. , vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 14 Nc 110/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 1. 2010, č. j. 38 Co 17/2010-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 24. 11. 2009, č. j. 14 Nc 110/2009-15, odmítl podání žalobkyně označené trestní oznámení žaloba a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29. 1. 2010, č. j. 38 Co 17/2010-27, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. l věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobkyně podala dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sama měla právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 23. 4. 2010, č. j. 14 Nc 110/2009-35, jehož stejnopis byl žalobkyni doručen dne 5. 5. 2010, byla žalobkyně vyzvána, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zvolila právního zástupce - advokáta a předložila doplněné dovolání, a poučena, že pokud tak neučiní, bude podání odmítnuto. Dne 14. 5. 2010 byla soudu prvního stupně doručena žádost žalobkyně o přidělení zástupce k soudním zmatečným Usnesení o NC řízeních . Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 14. 7. 2010, č.j. 14 Nc 107/2010-40, byla žalobkyně vyzvána k upřesnění žádosti o ustanovení advokáta a k opravě neurčitého podání, a to ve stanovené lhůtě 15 dnů. Žalobkyně na tuto výzvu reagovala podáním ze dne 30. 7. 2010, v němž mimo jiné uvedla, že se bude hájit nyní sama v předvolávacím řízení u KS soudu v Brně . Žalobkyně tedy v uvedené lhůtě žádost o ustanovení advokáta neupřesnila a advokáta si pro dovolací řízení nezvolila.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranila, ačkoliv byla poučena o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalobkyně nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2011
JUDr. Robert Waltr, v. r. předseda senátu