25 Cdo 3462/2007
Datum rozhodnutí: 23.08.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 3462/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobkyně J. B., proti žalovanému JUDr. T. V., o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 40 Nc 411/2007, k dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 26. dubna 2007, č. j. 40 Co 454/2007-32, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Přerově usnesením ze dne 2. 3. 2007, č. j. 40 Nc 411/2007-22, odmítl podání žalobkyně, došlé soudu 16. 1. 2007, doplněné podáními došlými soudu 29. 1., 30. 1., 23. 2. a 24. 2. 2007, s tím, že ani po té, co byla žalobkyně usnesením téhož soudu ze dne 6. 2. 2007, č. j. 40 Nc 411/2007-12, vyzvána k doplnění a opravě jejích podání, vytýkané vady bránící pokračování v řízení neodstranila.


K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 26. 4. 2007, č. j. 40 Co 454/2007-32, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Toto rozhodnutí napadla žalobkyně vlastnoručně psaným podáním označeným jako námitky proti usnesení , v němž vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím a zejména s jeho odůvodněním, na hranici srozumitelnosti popisuje některé skutkové okolnosti případu a žádá o opravu nepravdivých údajů.


Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 2. 7. 2007, č. j. 40 Nc 411/2007-43, které bylo žalobkyni doručeno dne 16. 7. 2007, byla žalobkyně vyzvána, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Zároveň byla žalobkyně poučena o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce a Českou advokátní komoru o určení advokáta.


Žalobkyně na tuto výzvu nereagovala.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že podmínky řízení o dovolání žalobkyně nejsou splněny.


Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.


Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,


a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,


b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, v § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, nebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout. Shora uvedená zastupující osoba musí tedy dovolání také sepsat.


Dovolatelka, přestože byl vyzvána, aby si zvolila zástupcem advokáta pro dovolací řízení a byla poučena o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení, advokáta si ve stanovené lhůtě a ani dodatečně nezvolila.


Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, a proto Nejvyšší soud ČR řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. s tím, že v dovolacím řízení žalovanému žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. srpna 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu