25 Cdo 3431/2007
Datum rozhodnutí: 01.11.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 3431/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobce I. M., proti žalované označené jako S. Č. r. M. m. O. , o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 35 Nc 1/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. února 2007, č. j. 8 Co 90/2007-22, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 26. 2. 2007, č. j. 8 Co 90/2007-22, k odvolání žalobce potvrdil usnesení ze dne 8. 12. 2006, č. j. 35 Nc 1/2006-14, jímž Okresní soud v Ostravě přerušil řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř., neboť u tohoto soudu probíhá pod sp. zn. 42 P a Nc 380/2006, 0 Nc 1779/2006, řízení o způsobilosti žalobce k právním úkonům.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 22. 3. 2007 vlastnoručně sepsané dovolání.


Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž tento mimořádný opravný prostředek není přípustný. Dovolatel sice v projednávané věci není zastoupen advokátem ani netvrdí, že by měl právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání není přípustné, není nedostatek podmínky povinného zastoupení důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.).


Přípustnost dovolání proti usnesení je upravena v § 237 239 o.s.ř. Přípustnost podle § 237 o.s.ř. dána není, neboť usnesení o přerušení řízení není rozhodnutím ve věci samé (srov. obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 3. 2001, sp. zn. 22 Cdo 272/2001, uveřejněné v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, sv. 3, pod C 287), a není založena ani ustanoveními § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., v nichž jsou taxativně vyjmenovány případy přípustnosti dovolání proti usnesení odvolacího soudu.


Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalobce směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud ČR proto jeho dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. listopadu 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu