25 Cdo 3380/2008
Datum rozhodnutí: 17.03.2009
Dotčené předpisy:

25 Cdo 3380/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce E. F. K., proti žalované označené jako vlastnice penzionu M.-P. M. v T. ul., T., ČR , o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 13 C 53/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. února 2007, č. j. 10 Co 155/2007-43, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 15. 2. 2007, č. j. 10 Co 155/2007-43, potvrdil usnesení ze dne 18. 9. 2006, č. j. 13 C 53/2005-24, jímž Okresní soud v Teplicích odmítl návrh žalobce ze dne 7. 2. 2005 podle § 43 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud rozhodl i o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně psané dovolání.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.


Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Z obsahu spisu vyplývá, že žalobce byl usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 17. 4. 2008, č. j. 13 C 53/2005-76, vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že pokud do třiceti dnů ode dne doručení usnesení nebude podepsanému soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno.


Žalobce, jemuž bylo toto usnesení doručeno dne 3. 6. 2008, na výzvu nijak nereagoval. Je tedy zřejmé, že nedostatek povinného zastoupení do současné doby neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a jeho přípustností.


O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť dosud není zřejmé, kdo má být účastníkem řízení na straně žalované.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. března 2009


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu