25 Cdo 3379/2015
Datum rozhodnutí: 25.07.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.25 Cdo 3379/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce P. L. , zastoupeného Mgr. Alenou Podhornou, advokátkou se sídlem v Moravské Třebové, Komenského 285/20, proti žalovanému NĚMEC POLÁK, spol. s r.o. , se sídlem v Praze 6, Milady Horákové 116/109, zastoupenému Mgr. Františkem Steidlem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 919/5, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 14 C 234/2008, o návrhu žalovaného na vydání opravného usnesení, takto:
Návrh žalovaného na vydání opravného usnesení se zamítá.
Odůvodnění:
Nejvyšší soud usnesením ze dne 14. 10. 2015, č. j. 25 Cdo 3379/2015-107 odmítl dovolání žalobce a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Výrok o nákladech řízení byl s odkazem na § 146 odst. 3 o. s. ř. odůvodněn tím, že žalovanému v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Podáním ze dne 5. 2. 2016 žalovaný navrhl, aby bylo vydáno opravné usnesení, v němž mu soud přizná na náhradě nákladů dovolacího řízení 30.492 Kč, neboť žalovaný prostřednictvím advokáta podal vyjádření k dovolání.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Při rozhodnutí o odmítnutí dovolání nebylo přihlédnuto k vyjádření k dovolání, které písemně podal žalovaný. Vzhledem k tomu bylo o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Protože se nejedná o chybu v psaní, počtech, či jinou zjevnou nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí, nejsou dány podmínky ustanovení § 164 o. s. ř. (§ 243b o. s. ř.) pro vydání opravného usnesení. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. července 2016 JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu