25 Cdo 3323/2006
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 3323/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobců a) B. K., b) A. K., proti žalovanému J. H., zastoupenému advokátem, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 23/2003, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. dubna 2006, č. j. 17 Co 63/2004-90, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Uherském Hradišti rozsudkem ze dne 5. září 2003, č. j. 4 C 23/2003 19, zamítl žalobu na zaplacení částky 125.076,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalobců Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 24. dubna 2006, č. j. 17 Co 63/2004 90, rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku o věci samé potvrdil, změnil jej ve výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


V podání ze dne 11. června 2006 adresovaném odvolacímu soudu žalobce a) uvedl, že nesouhlasí s rozsudkem odvolacího soudu a že se budou proti rozsudku odvolacího soudu odvolávat u dovolacího soudu pro jeho pochybení . Toto podání oba žalobci doplnili podáním ze dne 30. července 2007, ve kterém se dovolávají spravedlnosti a práva.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.


Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.


Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle ust. § 241 odst. 3 o. s. ř. odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.


V usnesení ze dne 20. června 2006, č. j. 4 C 23/2003 96, v němž soud prvního stupně vyzval žalobce k opravě a doplnění jejich podání, byli žalobci poučeni, že v řízení o dovolání musí být zastoupeni advokátem, jestliže sami nemají právnické vzdělání, a poté je soud prvního stupně usnesením ze dne 2. 10. 2006, č. j. 4 C 23/2003 103 (doručeno oběma 26. 10. 2006) vyzval, aby si pro podání dovolání zvolili ve lhůtě 15 dnů advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání. Zároveň byli žalobci poučeni, že mají-li za to, že jsou u nich splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, mohou požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů s tím, že dovolací soud řízení zastaví, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno.


Žalobci na usnesení soudu prvního stupně ve stanovené lhůtě a ani dodatečně nereagovali. Nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. tak nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobců podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. července 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu