25 Cdo 3316/2007
Datum rozhodnutí: 25.09.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 3316/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobkyně V. P., proti žalovanému Č. z. s., z. o. č. 1,, zastoupenému advokátem o 144.868,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 14 C 20/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. března 2007, č. j. 10 Co 73/2007-80, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Okresní soud v Chebu rozsudkem ze dne 12. 6. 2006, č. j. 14 C 20/2006-30, zamítl žalobu na zaplacení 144.868,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 29. 3. 2007, č. j. 10 Co 73/2007-80, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně vlastnoručně sepsané dovolání.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Toto ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2, písm. a/ o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) tohoto ustanovení, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, nebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Z obsahu spisu plyne, že žalobkyně byla usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 22. 6. 2007, č. j. 14 C 20/2006-97, vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 3. 2007, č. j. 10 Co 73/2007-80, s tím, že nebude-li do tří týdnů ode dne doručení usnesení podepsanému soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.


Žalobkyně, jíž bylo toto usnesení doručeno dne 29. 6. 2007, na výzvu nijak nereagovala.


Přestože byla žalobkyně o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučena, advokáta si ani dodatečně nezvolila a netvrdí ani nedoložila, že by sama měla právnické vzdělání.


Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně podle § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., neboť straně žalované žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. září 2007


JUDr. Petr Vojtek, v. r.


předseda senátu