25 Cdo 3302/2015
Datum rozhodnutí: 02.09.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 3302/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně ČEZ Distribuce, a. s. , se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, IČO 24729035, zastoupené doc. JUDr. Mgr. Janou Navrátilovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 8, Prvního pluku 206/7, proti žalovanému J. A. , zastoupenému Mgr. Vladimírem Trnavským, Ph.D., advokátem se sídlem v Karviné, Masarykovo náměstí 6/5, o 561.560,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 109 C 237/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2015, č. j. 57 Co 238/2015-292, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. dovolání žalovaného ze dne 18. 6. 2015 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2015, č. j. 57 Co 238/2015-292. Zástupce dovolatele podal pouze tzv. blanketní dovolání (bez jakéhokoliv odůvodnění), aniž by je v zákonné lhůtě k podání dovolání doplnil. Dovolání tak neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v § 241a odst. 3 o.s.ř. ani zákonem požadované údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani dovolací návrh (§ 241a odst. 2 o.s.ř.). V dovolacím řízení proto nelze pokračovat, neboť v důsledku absence uvedených náležitostí nelze posoudit přípustnost dovolání ani zjistit předmět dovolacího přezkumu.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, protože řízení pokračuje před soudem prvního stupně, který o všech nákladech rozhodne v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. září 2015
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu