25 Cdo 3301/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř., § 19 o. s. ř., § 243f odst. 2, 3 o. s. ř.25 Cdo 3301/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně Teplárna Otrokovice a.s. , IČO 46347089, se sídlem Otrokovice, Objízdná 1777, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem Praha 2, Sokolská 60, proti žalovanému Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky , se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, zastoupenému prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, CSc., advokátem se sídlem Praha 8, Pobřežní 4, o 14.271.412,12 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 170/2010, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2014, č.j. 14 Co 400/2014-112, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobkyně napadla dovoláním rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2014, č.j. 14 Co 400/2014-112.

Dovolací soud přihlíží kdykoliv za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky řízení [§ 243b ve spojení s § 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř. )].

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložky 778, dovolací soud zjistil, že žalobkyně zanikla dne 1. 11. 2013 bez likvidace fúzí sloučením, přičemž byla k tomuto dni vymazána z obchodního rejstříku.

Jednou z podmínek řízení je i způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.). Z důvodu svého zániku žalobkyně způsobilost být účastníkem řízení zjevně postrádá. Jelikož žalobkyně zanikla již před podáním dovolání, ba dokonce před pravomocným skončením věci, nepřipadá v úvahu postup dovolacího soudu podle § 243b ve spojení s § 107 odst. 1 o. s. ř., který je namístě pouze v případech, když ke ztrátě způsobilosti účastníka dojde v průběhu dovolacího řízení.

Jelikož žalobkyně nebyla způsobilá být účastníkem řízení již při podání dovolání (zahájení dovolacího řízení), jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit a jenž je důvodem pro zastavení řízení (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1056/96, ze dne 30. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 346/96, uveřejněná v časopise Soudní judikatura č. 16, ročník 1998, pod číslem 111, a č. 6, ročník 1997, pod číslem 47). Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b ve spojení s § 104 odst. 1 věta první o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2015


JUDr. Robert Waltr předseda senátu