25 Cdo 329/2011
Datum rozhodnutí: 30.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
25 Cdo 329/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. V., proti žalovaným 1) JUDr. M. M., samosoudkyni Okresního soudu v Přerově, 2) JUDr. A. Z., advokátce, 3) JUDr. T. Š., předsedkyni Okresního soudu v Přerově, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 40 Nc 455/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 18. 12. 2009, č. j. 12 Co 424/2009-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Přerově usnesením ze dne 30. 9. 2009, č. j. 40 Nc 455/2009-14, odmítl podání žalobce ze dne 5. 5. 2009 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 18. 12. 2009, č. j. 12 Co 424/2009-18, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž namítá, že věc byla po opravě, kterou požadoval soud prvního stupně, již jasně definována a poskytla možnost zahájení řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nebylo vyhověno (usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 12. 7. 2010, č. j. 40 Nc 455/2009-55, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 30. 9. 2010, č. j. 12 Co 285/2010-68). Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 27. 12. 2010, č. j. 40 Nc 455/2009-74, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 31. 12. 2010, byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 10 dní od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta, a předložil jím doplněné dovolání, s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce si však v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil.

Vzhledem k tomu, že žalobce si dosud právního zástupce pro dovolací řízení nezvolil a nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2011
JUDr. Marta Š k á r o v á, v. r. předsedkyně senátu