25 Cdo 3253/2010
Datum rozhodnutí: 14.07.2011
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř., § 237 odst. 3 o. s. ř.
25 Cdo 3253/2010

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobkyně Z. S. , zastoupené JUDr. Ivo Hamou, advokátem se sídlem Krnov, náměstí Minoritů 13, proti žalovanému městu Krnov , se sídlem úřadu Krnov, Hlavní nám. 1, zastoupenému Mgr. Josefem Tobiáškem, advokátem se sídlem Krnov, Hlavní nám. 1a, o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Bruntále pobočky v Krnově pod sp. zn. 19 C 9/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 12. 2009, č.j. 8 Co 668/2009-142, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Bruntále pobočka v Krnově usnesením ze dne 18. 6. 2009, č.j. 19 C 9/2008-105, zamítl návrh žalobkyně na povolení obnovy řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 19 C 9/2008 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Ostravě k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 2. 12. 2009, č.j. 8 Co 668/2009-142, potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud dospěl ve shodě se soudem prvního stupně k závěru, že všechny důkazy navrhované v žalobě na obnovu řízení mohla žalobkyně použít v původním řízení před soudy obou stupňů, neboť o nich věděla, a tyto důkazy podle soudu nemohou přispět k příznivějšímu rozhodnutí ve věci ani v otázce promlčení nároku. Soud zdůraznil, že obnovou se nelze domáhat nápravy pochybení při právním posouzení věci či procesních vad, ale jen nápravy neúplně nebo nesprávně zjištěného skutkového stavu.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost opírá o § 238 o. s. ř. a podává je z důvodu uvedeného v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. Obšírně popisuje skutkový stav věci a pochybení žalovaného týkající se nabídky prodeje nemovitosti č.o. 74 na p.č. 3310/3 v k.ú. Horní předměstí. Napadá skutková zjištění soudu a poukazuje na skutečnosti a dovolatelkou předkládané důkazy, které soudy měly v původním řízení zohlednit. Namítá, že soudy rozhodly bez věcného projednání žaloby a v rozporu s hmotným právem, zejména chybně vyřešily otázku promlčení práva na nemajetkovou újmu za nesprávný úřední postup. Navrhla, aby Nejvyšší soud usnesení odvolacího soudu zrušil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., oprávněnou osobou - účastníkem řízení řádně zastoupeným advokátem ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř., dospěl k závěru, že v daném případě dovolání směřuje proti usnesení, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. V dané věci by připadala přípustnost dovolání do úvahy jen podle § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. za podmínek vymezených v § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., tedy v případě, že by dovolací soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c] zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží. (§ 237 odst. 3 o. s. ř.)

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán uplatněnými dovolacími důvody, včetně toho, jak je dovolatelka obsahově vymezila, proto při zkoumání, zda napadené rozhodnutí má ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po právní stránce zásadní význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatelka v dovolání označila. Zásadní význam rozhodnutí po právní stránce přitom může založit jen taková právní otázka, která je pro toto rozhodnutí určující. Dovolatelka však žádnou otázku, jež by zpochybnila po právní stránce závěr odvolacího soudu, že nebyly splněny podmínky pro povolení obnovy řízení, nevymezila.

Především nelze přehlédnout, že dovolací námitky se z větší části vztahují k řízení v původní věci vedené u soudu prvního stupně pod sp. zn. 19 C 9/2008 a nikoliv k řízení, v němž bylo vydáno dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu (natož k právnímu závěru v něm vyslovenému).

Dovolací námitka vytýkající odvolacímu soudu, že neprovedl navržené důkazy, závěr o zásadním významu napadeného rozhodnutí odvolacího soudu po právní stránce založit nemůže. K okolnostem uplatněným dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. (tj. že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci), pod který je možno výhrady dovolatelky proti procesnímu postupu soudů nižších stupňů z hlediska jejich obsahu podřadit, se při posouzení přípustnosti dovolání podle ustanovení § 238 odst. 2 ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nepřihlíží. K závěru o přípustnosti dovolání nemohou vést ani dovolací námitky, jejichž prostřednictvím dovolatelka kritizuje správnost skutkových zjištění a skutkových závěrů soudů nižších stupňů a staví proti nim vlastní verzi skutkového stavu; též k okolnostem uplatněným dovolací důvodem stanoveným v § 241a odst. 3 o. s. ř. (jímž lze namítat, že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování) nelze při posouzení přípustnosti dovolání podle ustanovení § 238 odst. 2 ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přihlížet (srov. § 238 odst. 2 a § 237 odst. 3 o. s. ř.).

Jelikož dovolání nebylo shledáno přípustným, dovolací soud je podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na jejich náhradu právo a žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. července 2011

JUDr. Robert Waltr, v. r.
předseda senátu