25 Cdo 3246/2015
Datum rozhodnutí: 06.10.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř., § 16 o. s. ř., § 243f odst. 2, 3 o. s. ř.25 Cdo 3246/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobců a) Rapid spol. s r.o. , IČO 41600185, se sídlem Brno, Orlí 7, b) R. Š. , a c) S. Š., zemřelého 22. 3. 2015, proti žalovanému Pardubickému kraji , se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 5 C 76/2007, o dovolání žalobkyně b) proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 27. 1. 2015, č.j. 1 Nc 3856/2014-798, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobkyně b) napadla dovoláním usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 27. 1. 2015, č.j. 1 Nc 3856/2014-798, kterým soud rozhodl o námitce podjatosti tak, že soudkyně Okresního soudu v Ústí nad Orlicí JUDr. Dana Anderová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci, dále se návrh na vyloučení soudkyně odmítá.

Dovolací soud přihlíží kdykoliv za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky řízení [§ 243b ve spojení s § 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř. )].

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř. rozhodne o tom, zda je soudce vyloučen, nadřízený soud. Dovolání je pak mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Rozhoduje-li tedy krajský soud o vyloučení soudce okresního soudu, není jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu. Funkční příslušnost k projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje; řízení proto musí být zastaveno. Skutečnost, že nadřízený soud je shodou okolností současně i odvolacím soudem vůči soudu, o jehož soudci rozhoduje, zde není rozhodná (srov. stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 29 Odo 641/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2001, pod číslem 129).

Jelikož je nedostatek funkční příslušnosti neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243b ve spojení s § 104 odst. 1 věta první o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. října 2015
JUDr. Robert Waltr
předseda senátu