25 Cdo 3243/2006
Datum rozhodnutí: 28.11.2007
Dotčené předpisy:

25 Cdo 3243/2006-2


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně L. Ž., zast. advokátkou, proti žalovanému L. J., zast. advokátkou, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 C 51/2004, o návrhu na opravu usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. října 2007, č. j. 25 Cdo 3243/2006-101, takto:


Návrh se zamítá.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. října 2007, č. j. 25 Co 3243/2007-101, bylo odmítnuto dovolání žalovaného a bylo mu uloženo zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.521,- Kč k rukám advokátky.


Podáním ze dne 8. 11. 2007 navrhla JUDr. E. V., aby postupem podle § 164 o. s. ř. byla opravena početní chyba ve výroku o nákladech řízení, neboť podle jejího výpočtu činí výše její odměny dle § 3 odst. 1, § 15 a § 18 vyhl. č. 484/2000 Sb. z částky 130.500,- Kč 29.485,- Kč a po dvojím krácení spolu s režijním paušálem 300,- Kč a s DPH celkem částku 9.128,78 Kč.


Vzhledem k tomu, že ve výpočtu výše náhrady nákladů řízení v usnesení NS ČR ze dne 24. října 2007 nedošlo k početní chybě, Nejvyšší soud ČR návrh na vydání opravného usnesení podle § 164 a § 243c odst. 1 o. s. ř.zamítl.


Výše odměny za jeden úkon právní služby z částky 130.500,- Kč činí totiž 24.075,- Kč, a po dvojím krácení na polovinu (§ 3 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006) činí 6.020,- Kč, plus 300,- Kč režijní paušál a vše navýšeno o 19 % DPH, celkem 7.521,- Kč.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. listopadu 2007


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu