25 Cdo 3201/2011
Datum rozhodnutí: 16.11.2011
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř.
25 Cdo 3201/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně CF FLOP s.r.o. , se sídlem v Brně, Nejedlého 383/11, IČO 64608565, zastoupené Mgr. Lucií Brusovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Masná 8, proti žalovaným 1) TART KLUB, v.o.s. , se sídlem v Brně, Pastviny 898/10, IČO 47910691, 2) L. J. , 3) Ing. M. H. a 4) V. T. , všem zastoupeným Ing. Mgr. Milanem Chládkem, advokátem se sídlem v Brně, Minoritská 10, o 405.202,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 5 C 99/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. května 2011, č. j. 47 Co 312/2010-129, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně podala dovolání proti usnesení ze dne 3. 5. 2011, č. j. 47 Co 312/2010-129, jímž Krajský soud v Brně k jejímu odvolání potvrdil usnesení ze dne 13. 10. 2009, č. j. 5 C 99/2007-91, kterým Okresní soud Brno - venkov odňal žalobkyni osvobození od soudních poplatků přiznané usnesením Okresního soudu Brno venkov ze dne 27. 5. 2008, č. j. 5 C 99/2007-20.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Žalobkyně dovoláním napadá usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo žalobkyni odňato osvobození od placení soudních poplatků. Přípustnost dovolání proti takovému rozhodnutí není dána podle ustanovení § 237 o.s.ř. (nejde o rozhodnutí ve věci samé) ani podle ustanovení § 238, § 238a o.s.ř. (nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou zde taxativně vyjmenovány) a nejde konečně o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o.s.ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2002, sp. zn. 25 Cdo 316/2002, publikované v Souboru civilních rozhodnutí NS pod C 1213).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl, aniž se mohl věcí zabývat z hlediska námitek uplatněných v dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodováno nebylo, neboť řízení se tímto rozhodnutím nekončí a náhradě nákladů řízení rozhodne soud v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2011
JUDr. Petr Vojtek, v. r. předseda senátu