25 Cdo 3165/2009
Datum rozhodnutí: 29.09.2009
Dotčené předpisy:
25 Cdo 3165/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. K., proti žalovanému M. m. F.-M., o 120.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 40 C 289/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. dubna 2009, č. j. 11 Co 295/2009-88, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě k odvolání žalobce usnesením ze dne 30. 4. 2009, č. j. 11 Co 295/2009-88, potvrdil usnesení ze dne 11. 3. 2009, č. j. 40 C 289/2007-80, jímž Okresní soud ve Frýdku-Místku zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řád advokátů pro dovolací řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, v němž nesouhlasí s názorem odvolacího soudu, že jde zřejmě o bezúspěšné uplatňování práva a namítá, že má zákonný nárok na osvobození od soudních poplatků a bezplatnou právní pomoc od státu. Navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že dovolání není přípustné.

Dovolatel není zastoupen advokátem, ani nedoložil, že by měl sám právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že jeho dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k zastavení řízení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. totiž platí, že není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř. (povinné právní zastoupení dovolatele), postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř.; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Přípustnost dovolání nelze vyvozovat z ust. § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o ustanovení zástupce z řad advokátů není rozhodnutím ve věci samé.

Ani ustanovení § 238, § 238a odst. 1 a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam taxativně vyjmenovaných případů.

Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů, tak není přípustné (srov. též R 47/2006).

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243b odst. 5, věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2009

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu