25 Cdo 3121/2015
Datum rozhodnutí: 15.09.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 3121/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce R. K. , proti žalovaným 1. JUDr. J. H. a 2. JUDr. S. S. , o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 28 Nc 1073/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2015, č. j. 71 Co 543/2014-34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2015, č. j. 71 Co 543/2014-34, kterým byl potvrzen rozsudek ze dne 23. 9. 2014, č. j. 28 Nc 1073/2014-18, jímž Okresní soud v Novém Jičíně nevyhověl žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

V případě dovolatele, který není v dovolacím řízení zastoupen (tj. nesplňuje ve smyslu § 241 o.s.ř. jednu z podmínek dovolacího řízení) a který podává dovolání proti rozhodnutí, jímž mu nebyl ustanoven zástupce z řad advokátů, zhodnotí předpoklady pro ustanovení advokáta přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSCR 9/2015). Dovolací soud v posuzované věci shledal, že žalobou se dovolatel domáhá náhrady nemajetkové újmy, která mu měla být způsobena postupem soudu v jiném řízení, přičemž za žalované označil soudkyni a předsedu daného soudu. Rozhodovací činnost soudů je výkonem veřejné moci, proto (jak je správně uvedeno i v dovoláním napadeném rozhodnutí) je možné se proti nesprávnému postupu soudů bránit žalobou proti České republice, a to podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Směřuje-li však žaloba přímo proti soudcům či soudním funkcionářům, byla podána proti osobám, které nejsou ve sporu pasivně legitimovány, a žaloba již jen z toho důvodu musí být zamítnuta. Žádá-li účastník o osvobození od soudních poplatků a ustanovení bezplatného zástupce v řízení, v němž je od počátku zřejmé, že nemůže uspět, jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva, které podle § 138 odst. 1 věty první o.s.ř. vylučuje, aby byl žadatel osvobozen od soudních poplatků; návrhu na ustanovení zástupce tak nemůže být vyhověno (srov. § 30 odst. 1 o.s.ř.).

Z těchto důvodů Nejvyšší soud zastavil dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí ve spojení s § 243f odst. 2 o.s.ř., neboť dovolatel, ač vyzván a řádně poučen o procesních důsledcích (usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 11. 2. 2015, č. j. 28 Nc 1073/2014-41, které mu bylo doručeno dne 18. 2. 2015), neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť řízení pokračuje před soudem prvního stupně, který v konečném rozhodnutí rozhodne o všech nákladech řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 15. září 2015
JUDr. Petr Vojtek předseda senátu