25 Cdo 3100/2006
Datum rozhodnutí: 19.12.2006
Dotčené předpisy:

25 Cdo 3100/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce Ing. J. F., proti žalovanému D. J., Č. L., o zaplacení 8.601,- Kč, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 6 C 447/94, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 16. října 1995, 30 Co 427/95-26, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 10. 1995, č.j. 30 Co 427/95-26, byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 16. 2. 1995, č. j. 6 C 447/94-14, jímž byl zamítnut návrh žalobce, aby žalovaný zaplatil žalobci 8.601,- Kč, a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání a navrhl, aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


Protože dovolání sepsal sám a při tomto úkonu nebyl zastoupen advokátem, byl žalobce soudem prvního stupně vyzván, přípisem z 1. 4. 1996 a opětovně usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 13. 2. 2001, č. j. 6 C 477/94-36, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s tím, že neučiní-li tak ve stanovené lhůtě 15 dnů od doručení usnesení, bude dovolací řízení zastaveno. Toto usnesení bylo žalobce doručeno dne 15. 2. 2001.


Podle ustanovení části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).


Vzhledem k tomu, že rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž směřuje dovolání, bylo vydáno před datem 1.1.2001, postupoval i Nejvyšší soud podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v tomto znění (dále jen o. s. ř.).


Podle ust. § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ust. § 241 odst. l o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Vzhledem k tomu, že žalobce na výzvu soudu nereagoval a nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. ani dodatečně přes poučení neodstranil, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. prosince 2006


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu