25 Cdo 310/2005
Datum rozhodnutí: 10.03.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 310/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobce J. Ch., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 Nc 893/99, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. prosince 2003, č. j. 64 Co 590/2003-44, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 27. 8. 2002, č. j. 15 Nc 893/99-36, odmítl podání žalobce ze dne 13. 7. 1999 podle § 43 odst. 2 o.s.ř. pro neodstranění vad žaloby a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 23. 12. 2003, č. j. 64 Co 590/2003-44, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce těžko čitelné dovolání, v němž citovaná rozhodnutí i postup soudu jim předcházející podrobuje kritice, aniž činí dovolací návrh.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal dovolání ze dne 13. 2. 2004, aniž byl zastoupen advokátem. Obvodní soud pro Prahu 2 jej usnesením ze dne 11. 6. 2004, č. j. 15 Nc 893/99-58, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení doložil své právnické vzdělání nebo aby si v téže lhůtě zvolil pro dovolací řízení právního zástupce z řad advokátů a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil žalobce, že nebude-li této výzvě vyhověno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví; usnesení bylo žalobci doručeno dne 3. 7. 2004. Žalobce však na výzvu nereagoval a nedostatek povinného právního zastoupení dosud neodstranil.

Vzhledem k tomu, že žalobce podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání, přičemž nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud ČR dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. března 2005JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu