25 Cdo 3099/2008
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 164 obč. zák., § 243 písm. c) o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 25 Cdo 3099/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců a) JUDr. Z. J. , a b) V. J. , obou zastoupených JUDr. Miroslavem Pokorným, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 23b, proti žalovanému Ing. J. N. , zastoupenému JUDr. Milošem Sobotkou, advokátem se sídlem v Tišnově, Jungmannova 68, o 232.623,20 Kč, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 5 C 66/93, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 12. 2007, č. j. 44 Co 56/2004-225, o vydání opravného usnesení, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011, č.j. 25 Cdo 3099/2008-316, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2011, č. j. 25 Cdo 3099/2008-328, se v záhlaví opravují tak, že namísto slov Ing. J. N. se vkládají slova Ing. J. N. .
Odůvodnění:


V písemném vyhotovení rozsudku Nejvyššího soud České republiky ze dne 26. 1. 2011, č. j. 25 Cdo 3099/2008-316, a usnesení ze dne 8. 3. 2011, č. j. 25 Cdo 3099/2008-328, došlo ve jméně žalovaného ke zřejmé chybě, když byl nesprávně uveden jako Ing. Jaroslav Novák.

Tato zjevná nesprávnost v záhlaví rozhodnutí byla proto podle § 164 a § 243c o. s. ř. tímto opravným usnesením napravena.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2011

JUDr. Marta Škárová, v. r.
předsedkyně senátu