25 Cdo 3070/2009
Datum rozhodnutí: 24.09.2009
Dotčené předpisy:

25 Cdo 3070/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce JUDr. V. N., proti žalované M. č. P., o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 43 C 3/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2009, č. j. 62 Co 79/2009-54, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal dovolání proti usnesení ze dne 30. 4. 2009, č. j. 62 Co 79/2009-54, jímž Městský soud v Praze odmítl pro nepřípustnost odvolání žalobce proti usnesení ze dne 23. 6. 2008, č. j. 43 C 3/2004-37, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku z odvolání ve výši 1.000 Kč do tří dnů od doručení usnesení a poučil ho o následcích nesplnění výzvy.

Protože dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud pro nepřípustnost odmítl odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně [§ 218 písm. c) o.s.ř.], není podle zákona přípustné (srov. též např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 29 Odo 381/2005, publikované pod C 4704 v Souboru civilních rozhodnutí NS, C. H. BECK), Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl, aniž bylo nutno zabývat se splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele advokátem (§ 241b odst. 2 část věty za středníkem o.s.ř.). Podle § 243c odst. 2 o.s.ř. obsahuje odůvodnění pouze stručný výklad důvodů, pro které je dovolání nepřípustné.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 3 o.s.ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. září 2009


JUDr. Petr V o j t e k, v. r.


předseda senátu