25 Cdo 3053/2000
Datum rozhodnutí: 09.04.2003
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 písm. e) předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 3053/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců a/ Ing. J. H., b/ Mgr. J. N. a c/ Ing. P. N., proti žalovanému M. M., o 246.800,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 9 C 153/98, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. září 2000, č.j . 11 Co 207/2000 - 101, takto :

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. září 2000, č.j . 11 Co 207/2000 - 101, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Klatovech rozsudkem ze dne 24. 1. 2000, č. j. 9 C 153/98 - 86, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobcům společně a nerozdílně 6.000,- Kč, žalobu o zaplacení další částky 246.800,- Kč s příslušenstvím a příslušenství z částky 6.000,- Kč zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu.

Odvolání žalovaného proti vyhovujícímu výroku rozsudku okresního soudu bylo usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 12. září 2000, č.j . 11 Co 207/2000 - 101, odmítnuto pro opožděnost (§ 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř.). Odvolací soud vycházel ze zjištění, že rozsudek soudu prvního stupně, proti němuž odvolání směřuje, byl žalovanému doručen ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 o. s. ř. dne 2. 3. 2000. Odvolání bylo podáno u soudu prvního stupně dne 24. 3. 2000, ačkoliv lhůta k podání odvolání uplynula marně dne 17. 3. 2000.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný dovolání, v němž namítá, že v době doručování rozsudku soudu prvního stupně se nezdržoval v místě svého přechodného bydliště v K., V. 213, okres K. (které soudu označil jako místo doručování), neboť dne 25. 2. 2000 odcestoval do svého trvalého bydliště v L., S. 1142. Dne 28. 2. 2000 se u Okresního soudu v Nymburce zúčastnil soudního jednání; v L. setrval, dne 6. 3. 2000 osobně doručil Okresnímu soudu v Nymburce podání k věci, v níž se dne 28. 2. 2000 účastnil jednání. Dne 29. 2. 2000 byl na vyšetření u praktického lékaře, dne 2. 3. 2000 se zúčastnil jednání u notářky JUDr. J. K. v L., M. 1250/50, a dne 8. 3. 2000 navštívil Živnostenský úřad v N., kde osobně podal žádost o změnu živnostenského oprávnění. Do svého přechodného bydliště se vrátil až dne 10. 3. 2000, tedy ihned poté, co mu Česká pošta v K. k jeho telefonickému dotazu sdělila, že na poště má uloženou zásilku. Z tohoto důvodu se žalovaný domníval, že mu odvolací lhůta plyne od 10. 3. 2000 a své odvolání proti rozsudku okresního soudu podané dne 24. 3. 2000 považoval včasné. Navrhl, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1.1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou (§ 240 o.s.ř.), řádně zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1 o.s.ř.) a že směřuje proti rozhodnutí, proti němuž je podle ustanovené § 238a odst. 1 písm. e/ o. s. ř. dovolání přípustné, přezkoumal podle § 242 o.s.ř. napadené rozhodnutí a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.

Podle ust. § 47 odst. 2 o. s. ř. nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, uvědomí jej doručovatel vhodným způsobem, že mu zásilku přijde doručit znovu v den a hodinu uvedenou na oznámení. Zůstane-li i nový pokus o doručení bezvýsledným, uloží doručovatel písemnost na poště nebo u orgánu obce a adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o. s. ř. se odvolání podává do patnácti dnů od doručení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno opožděně.

Soud prvního stupně zcela správně doručoval rozsudek ze dne 24. 1. 2000 žalovanému prostřednictvím pošty do vlastních rukou (§ 158 odst. 2 o. s. ř.).

Jak vyplývá z obsahu spisu (z doručenky od rozsudku), první pokus doručovatele dodací pošty o doručení zásilky žalovanému byl učiněn 25. 2. 2000, kdy byla zanechána výzva, druhý pokus pak dne 28. 2. 2000; toho dne byla písemnost uložena na poště a zanecháno oznámení o uložení zásilky. Na poště si adresát zásilku vyzvedl osobně dne 10. 3. 2000.

V dovolání je zpochybňován postup orgánu provádějícího doručování, který uložil na poště zásilku (rozsudek soudu prvního stupně), ačkoliv v době doručování zásilky se adresát na místě doručování nezdržoval.

Tzv. náhradní doručení předpokládá splnění podmínky, že se adresát v místě doručení skutečně zdržuje. Pokud by závěr pošty v tomto směru nebyl správný, neboť adresát prokázal opak, doručení by nebylo účinné.

Poté, co bylo podáno dovolání, předložil zástupce žalovaného fotokopii vyrozumění Okresního soudu v Nymburce o konání ústního jednání dne 28. 2. 2000 ve věci žalobce A. P. proti žalovanému M. M. vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 6 C 455/95, dále podání učiněné žalovaným v této věci ze dne 6. 3. 2000, které téhož dne osobně doručil Okresnímu soudu v Nymburce a ze kterého vyplývá, že jednání konaného dne 28. 2. 2000 u tohoto soudu se žalovaný osobě zúčastnil, a dále potvrzení soukromého praktického lékaře MUDr. Z. H., L., M. 176, o tom, že dne 29. 2. 2000 se žalovaný podrobil lékařskému vyšetření.

Dovolací soud dále zjistil z protokolu o výslechu žalovaného před dožádaným Okresním soudem v Klatovech dne 17. 2. 2003, že dne 25. 2. 2000 mezi 9,00 až 10,00 hod. odjel z místa svého přechodného bydliště v K. do místa svého trvalého bydliště, přičemž po cestě se zastavil v S., jednak za účelem nákupů (o čemž předložil písemné doklady - pokladní paragony), a dále za účelem jednání u JUDr. V., který jej jako advokát zastupoval i v jiných soudních sporech. V době, kdy žalovanému byla doručována zásilka (rozsudek soudu prvního stupně) se již v místě přechodného bydliště nezdržoval, neboť pošta v K. byla do roku 2002 roznášena pochůzkou a to vždy kolem 12,00 hod. Z protokolu o výslechu JUDr. V. před dožádaným Okresním soudem v Klatovech dne 3. 3. 2003 pak bylo zjištěno, že žalovaný jmenovaného navštívil v jeho advokátní kanceláři dne 25. 2. 2000 v dopoledních hodinách za účelem konzultace.

Protože v dané věci se závěr pošty o tom, že v době doručování se adresát v místě doručování zdržuje, ukázal nesprávným, neboť žalovaný doložil, že se v místě doručení nezdržoval, nelze za této situace považovat náhradní doručení za účinné a odvolání, podané u poštovního úřadu dne 24. 3. 2000, za opožděné.

Dovolací soud proto napadené usnesení, kterým bylo odmítnuto odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech ze dne 24. 1. 2000, č. j. 9 C 153/98 - 86, podle § 243b odst. 1, věta za středníkem o. s. ř. zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Plzni k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, věta první o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je závazný. O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v novém rozhodnutí (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. dubna 2003

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu