25 Cdo 3050/2012
Datum rozhodnutí: 18.12.2012
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.25 Cdo 3050/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a) J. V. a b) L. Š. proti žalované JUDr. E. Č. , o vrácení peněžních částek, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 106/2010, o dovolání žalobců proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. května 2012, č. j. 1 Co 265/2011-130, 1 Co 73/2012-130, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 28. května 2012, č. j. 1 Co 265/2011-130, 1 Co 73/2012-130, k odvolání žalobců potvrdil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. srpna 2011, č. j. 11 C 106/2010-37, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 28. února 2012, č. j. 11 C 106/2010-105, ve výroku o odmítnutí žaloby a o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadli žalobci dovoláním, ve kterém požadují, aby soudy rozhodovaly v souladu s právními předpisy a Ústavou ČR. Namítají průtahy v řízení, šikanu a psychické vydírání ze strany soudů, ačkoliv jim zaslali veškeré písemné důkazy vydané žalovanou. Navrhli, aby Nejvyšší soud ČR zrušil rozhodnutí odvolacího soudu v celém rozsahu a ve věci rozhodl.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobci podali dovolání, aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sami měli právnické vzdělání. Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 29. srpna 2012, č. j. 11 C 106/2010-149, vyzval žalobce, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolili právního zástupce advokáta, s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Toto usnesení bylo žalobcům doručeno dne 31. srpna 2012. I přes tuto výzvu soudu si žalobci v určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolili.

Vzhledem k tomu, že žalobci nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranili, ačkoliv byli poučeni o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobců podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž se zabýval otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalobci nemají na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. prosince 2012 JUDr. Marta Škárová, v. r. předsedkyně senátu