25 Cdo 3012/2011
Datum rozhodnutí: 16.11.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.

25 Cdo 3012/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. Č. , proti žalovaným 1) JUDr. A. V. a 2) České advokátní komoře , se sídlem v Praze 1, Národní tř. 16, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 282/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. listopadu 2010, č. j. 19 Co 2457/2010-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce podal dovolání proti usnesení ze dne 15. 11. 2010, č. j. 19 Co 2457/2010-39, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil rozhodnutí ze dne 23. 9. 2010, č. j. 34 C 282/2010-30, jímž Okresní soud v Českých Budějovicích odmítl podání žalobce ze dne 26. 4. 2010 postupem podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. pro neodstranění vad podání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. 6. 2011, č. j. 34 C 282/2010-59 (stejnopis mu byl doručen dne 17. 6. 2011), vyzván, aby ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc právního zástupce, kterého si pro zastupování v dovolacím řízení zvolil; byl zároveň poučen, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Žalobce si však zástupce nezvolil ani v prodloužené lhůtě, a tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby přes řádné poučení neodstranil; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2011


JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu