25 Cdo 2957/2008
Datum rozhodnutí: 09.10.2008
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 2957/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobkyně I. K., proti žalované České republice Ministerstvu financí, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 41 C 511/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2003, č. j. 16 Co 388/2003-73, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dne 26. 1. 2004 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2003, č. j. 16 Co 388/2003-73, opravný prostředek, jejž označuje odvolání , stížnost pro porušení zákona i dovolání (který je dle obsahu dovoláním) a v němž žádá se zřetelem ke své sociální situaci o ustanovení advokáta. Z obsahu spisu přitom nevyplývá, že by sama měla vysokoškolské právnické vzdělání. Obvodní soud pro Prahu 1 ji usnesením ze dne 15. 4. 2004, č.j. 41 C 511/2001-82 (správně 41 C 511/2002-82), vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení udělila plnou moc advokátovi nebo notářovi k zastupování v dovolacím řízení a k sepsání řádného dovolání, poučil ji, že nebude-li ve stanovené lhůtě nedostatek odstraněn, bude řízení zastaveno, dále žalobkyni uložil (s poukazem na její žádost o osvobození od soudních poplatků), aby mu v téže lhůtě zaslala vyplněné potvrzení o majetkových, osobních a výdělkových poměrech, a poučil ji o možnosti žádat o ustanovení zástupce z řad advokátů za splnění zákonných podmínek. Dovolatelka na výzvu reagovala podáním ze dne 29. 4. 2004, jímž (znovu) požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů, a předložila vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Usnesením ze dne 15. 10. 2004, č.j. 41 C 511/2002-93, obvodní soud rozhodl, že se žalobkyni osvobození od soudních poplatků nepřiznává a její návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů se zamítá. Toto usnesení bylo k odvolání žalobkyně potvrzeno usnesením Městského soudu v Praze ze dne 4. 5. 2007, č.j. 16 Co 157/2007-99. Jak se podává z obsahu spisu, obvodní soud již v dalším postupu neurčil žalobkyni novou lhůtu k odstranění nedostatku povinného zastoupení a předložil věc Nejvyššímu soudu.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem (§ 241 odst. 1 a 4 o.s.ř.) zastoupena není a po pravomocném zamítnutí její žádosti o ustanovení zástupce jí musí být dána časově ohraničená možnost, aby si zastoupení advokátem obstarala, Nejvyšší soud ji k odstranění nedostatku této podmínky dovolacího řízení vyzval usnesením ze dne 1. 8. 2008 a stanovil jí k tomu lhůtu 15 dnů od doručení usnesení. Usnesení bylo žalobkyni doručeno 11. 8. 2008.

Podáním ze dne 21. 8. 2008 (předaným k poštovní přepravě 25. 8. 2008) žalobkyně požádala o prodloužení lhůty s odůvodněním, že požádala advokátní komoru o určení advokáta jejím zástupcem pro dovolací řízení a dosud neobdržela odpověď.

Usnesením ze dne 27. 8. 2008 předseda senátu Nejvyššího soudu prodloužil žalobkyni lhůtu k předložení plné moci pro advokáta a jím sepsaného dovolání na 15 dnů od doručení usnesení. Usnesení obsahovalo poučení, že vzhledem k tomu, že je žalobkyně již od doby pravomocného zamítnutí její žádosti o ustanovení zástupce informována, že je třeba, aby si zajistila zastoupení v dovolacím řízení, lze takto prodlouženou lhůtu považovat za dostatečnou a přiměřenou, a to bez ohledu na to, kdy a jak Česká advokátní komora reagovala (bude reagovat) na její žádost o určení advokáta.

Podáním ze dne 22. 9. 2008 žalobkyně sdělila Nejvyššímu soudu, že jí advokátní komora přes její opakovanou žádost neustanovila zástupce, poukazovala na průtahy v jiném řízení, uvedla, že nemá peníze na advokáta, a žádala o ustanovení advokáta bezplatně Nejvyšším soudem .

Protože povinné zastoupení dovolatele je procesní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek brání věcnému rozhodnutí o dovolání (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou (opakovanou) výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o.s.ř. zastavil. Skutečnosti uvedené v podání žalobkyně ze dne 22. 9. 2008 jsou pro závěr o nesplnění podmínky advokátního zastoupení bez významu. Žádost žalobkyně o ustanovení zástupce soudem byla již pravomocně zamítnuta, takže není důvod, aby soud rozhodoval o ustanovení zástupce znovu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s tím, že žalované, která by měla podle § 243b odst. 5 věty první a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. právo na jejich náhradu, takové náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. října 2008

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu