25 Cdo 2931/2000
Datum rozhodnutí: 27.12.2000
Dotčené předpisy:
25 Cdo 2931/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce označeného: P. o. e. s. ČR v zast. S. "J.", jednatel P. P., proti žalovanému P. P., o zaplacení 1.000.000.010,20 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 6 Nc 2705/97, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2000 č.j. 15 Co 238/2000 - 31, takto :I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 3 usnesením ze dne 22. 2. 1999 č.j. 6 Nc 2705/97 - 6 zastavil podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, řízení o zaplacení částky 1.000.000.010,20 Kč.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 31. 5. 2000 č.j. 15 Co 238/2000 - 31 usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. l věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. l věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám nemá právnické vzdělání. Podle odst. 2 věty druhé tohoto ustanovení nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 24l odst. l o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci učinil žalobce podání proti usnesení odvolacího soudu, které nesplňovalo náležitosti mimořádného opravného prostředku; žalobce při tomto úkonu nebyl zastoupen advokátem a nebylo ani tvrzeno, že by měl právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. 8. 2000 č. j. 6 Nc 2705/97 - 36 byl žalobce vyzván, aby si ve lhůtě 14-ti dnů zvolil advokáta pro dovolací řízení; současně byl poučen o tom, že nebude-li výzva splněna, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože cit. usnesení soudu prvního stupně bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne 5. 9. 2000 (§ 46 odst. 1 o.s.ř.), dosud výzvě obvodního soudu nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 24l odst. l věty první, odst. 2 věty druhé o.s.ř. nebyl ani dodatečně odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil (§ 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř.), aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. prosince 2000

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová