25 Cdo 2910/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.25 Cdo 2910/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně M. Š. , zastoupené opatrovníkem JUDr. Slavomírem Korečkem, advokátem se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní 2002, proti žalované Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod , příspěvkové organizaci se sídlem v Havlíčkově Brodě, Rozkošská 2320, IČO 00179230, zastoupené JUDr. Hanou Kameníkovou, advokátkou se sídlem v Třešti, Nádražní 175/8, za účasti Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, IČO 47116617, jako vedlejší účastnice na straně žalované, o náhradu škody na zdraví, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 10 C 29/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 4. 2013, č. j. 20 Co 92/2013-110, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 20.086,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám JUDr. Hany Kameníkové, advokátky se sídlem v Třešti, Nádražní 175/8.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 4. 2013, č. j. 20 Co 92/2013-110, není podle § 237 o.s.ř. přípustné, neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Dovolatelka namítá pouze to, že se jí podařilo prokázat vznik škody na zdraví, a to, že počátek subjektivní promlčecí doby nebyl s jistotou určen. Zpochybňuje tedy jen skutková zjištění soudů obou stupňů, tím ovšem přípustnost dovolání podle § 237 o.s.ř. založit nelze. Přípustnost dovolání nezakládají ani výhrady k výroku o náhradě nákladů řízení. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a vedlejší účastnici žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly. Žalovaná má právo na náhradu nákladů, které se skládají z odměny advokáta ve výši 16.300,- Kč podle § 1 odst. 2, § 6 odst. 1, § 7 bod 6, § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb. za jeden úkon právní služby, spočívající ve vyjádření se k dovolání žalobkyně, a z náhrady hotových výdajů ve výši 300,- Kč podle § 2 odst. 1 a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., to vše zvýšeno o náhradu za daň z přidané hodnoty podle § 137 odst. 3 o.s.ř., celkem tedy 20.086,- Kč.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 31. října 2013


JUDr. Petr V o j t e k předseda senátu