25 Cdo 2898/2015
Datum rozhodnutí: 11.01.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 2898/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobkyně PhDr. J. P. , proti žalovanému prof. JUDr. M. B., CSc. , advokátu se sídlem v Praze 8, Pobřežní 370/4, o 37 884 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 329/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015, č. j. 72 Co 138/2015-126, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. dubna 2015, č. j. 72 Co 138/2015-126, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 17. února 2015, jímž byl zamítnut návrh žalobkyně na ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dovolání, aniž byla splněna podmínka jejího povinného zastoupení advokátem, a požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Usnesením ze dne 11. listopadu 2015, č. j. 25 Cdo 2898/2015-136 Nejvyšší soud rozhodl o neustanovení zástupce žalobkyně z řad advokátů a vyzval ji, s poučením o následcích nesplnění výzvy, aby ve stanovené lhůtě odstranila uvedený nedostatek podmínky řízení.
Dovolatelka však ani dodatečně nedostatek podmínky řízení, spočívající v absenci zastoupení, nenapravila.
Absence povinného právního zastoupení dovolatele je nedostatkem podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit. Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 11. ledna 2016 JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu