25 Cdo 2897/2015
Datum rozhodnutí: 06.10.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř.25 Cdo 2897/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce P. Č. , proti žalovanému JUDr. J. Š. , advokátovi se sídlem Brno, Cejl 513, o zaplacení 78,- Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C 144/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 7. 2014, č.j. 19 Co 1382/2014-39, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 13. 1. 2014, č.j. 23 C 144/2014-20, zastavil řízení ve věci, v níž se žalobce domáhal po žalovaném zaplacení náhrady škody ve výši 87,- Kč, s odůvodněním, že žalobce i přes výzvu soudu nezaplatil soudní poplatek. K odvolání žalobce bylo toto rozhodnutí potvrzeno usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 2. 2014, č.j. 19 Co 305/2014-25.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce nezastoupen advokátem dovolání. Okresní soud v Českých Budějovicích vyzval žalobce usnesením ze dne 15. 4. 2014, č.j. 23 C 144/2014-30, k zaplacení soudního poplatku z podaného dovolání, načež žalobce požádal dne 29. 4. 2014 o osvobození od poplatku z dovolání pro naprostý nedostatek prostředků. Žalobce současně doložil své sociální poměry stručným prohlášením (č.l. 32) a potvrzením o hmotné nouzi (č.l. 33) s tím, že nebude přiznávat a dokládat příjmy a majetek, které nemá, a též dokládat ryze soukromé údaje, které nejsou rozhodné pro podání žádosti.

Usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 6. 2014, č.j. 23 C 144/2013-34, byla zamítnuta žádost žalobce ze dne 29. 4. 2014 o osvobození od soudních poplatků z dovolání, neboť se jedná o svévolné či zřejmě bezúspěšné uplatňování práva žalobcem. K odvolání žalobce bylo usnesení okresního soudu potvrzeno usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 7. 2014, č.j. 19 Co 1382/2014-39, s odůvodněním, že prohlášení žalobce týkající se jeho poměrů nepovažuje soud za věrohodné a předmětné potvrzení o hmotné nouzi nelze považovat za řádný důkaz pocházející od příslušného orgánu, neboť postrádá podpis a úřední razítko daného orgánu (není v něm uvedeno ani datum vydání). Již jen z tohoto důvodu nelze žalobci přiznat osvobození od soudního poplatku ve smyslu § 138 odst. 1 o. s. ř., proto se odvolací soud nezabýval otázkou, zda nejde o svévolné či zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce opět nezastoupen advokátem - dovolání. Dovolatel v něm namítá vady v postupu soudů, abdikaci na přezkum rozhodnutí a vytýká odvolacímu soudu ignoranci a komolení údajů čestného prohlášení o majetkových a sociálních poměrech dovolatele.

Žalobce tedy pro dovolací řízení nebyl zastoupen advokátem ani nedoložil, že sám má odpovídající vzdělání (§ 241 o. s. ř.), a tento vytčený nedostatek ani přes výzvu soudu ze dne 21. 1. 2015, č.j. 23 C 144/2013-50, ve stanovené lhůtě 30 dnů neodstranil. Dne 16. 2. 2015 sice žalobce adresoval elektronicky prvoinstančnímu soudu námitky proti postupu soudu, avšak toto podání nebylo vlastnoručně podepsáno ani v dodatečné lhůtě, a proto k němu soud nepřihlédl.

Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil, jelikož dovolací řízení trpí nedostatkem podmínky řízení (absence povinného právního zastoupení dovolatele), který se nepodařilo odstranit (§ 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.), ačkoli o tomto následku byl dovolatel poučen.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. října 2015
JUDr. Robert Waltr
předseda senátu