25 Cdo 2863/2004
Datum rozhodnutí: 19.01.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 2863/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce B. V. proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody z nesprávného úředního postupu, vedené u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 5 C 162/98, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. června 2000, č. j. 27 Co 170/2000, 171/2000-116, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2000, č. j. 27 Co 170/2000, 171/2000-116, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu Praha - východ ze dne 1. 12. 1998, č. j. 5 C 162/98-89, ve spojení s doplňujícím usnesením Okresního soudu Praha - východ ze dne 4. 8. 1999, č. j. 5 C 162/98-103, jimiž okresní soud zastavil řízení a neprodloužil žalobci lhůtu k doplnění podání ze dne 1. 7. 1989, podal žalobce dovolání, které dne 18. 11. 2004 vzal výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. ve znění účinném před 1. 1. 2001 (část dvanáctá, hlava první, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2005

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu