25 Cdo 2840/2015
Datum rozhodnutí: 02.11.2016
Dotčené předpisy: § 30 odst. 1 o. s. ř., § 138 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 2838, 2840/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně Ing. Z. P. , proti žalované JUDr. J. Š. , notářce se sídlem v Šumperku, Masarykovo nám. 1457/12, o zaplacení 30.962,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 9 C 11/2012, o dovoláních žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 30. 10. 2014, č. j. 69 Co 411/2014-288, a usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 21. 2. 2014, č. j. 69 Co 571/2013-149, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 30. 10. 2014, č. j. 69 Co 411/2014-288, se zastavuje .
II. Řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 21. 2. 2014, č. j. 69 Co 571/2013-149, se zastavuje .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacích řízení.
Odůvodnění:
Usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 30. 10. 2014, č. j. 69 Co 411/2014-288, bylo potvrzeno usnesení ze dne 11. 9. 2014, č. j. 9 C 11/2012-247, jímž Okresní soud v Šumperku nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků a zamítl její návrh na ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 21. 2. 2014, č. j. 69 Co 571/2013-149, kterým odvolací soud zrušil zamítavý rozsudek Okresního soudu v Šumperku ze dne 28. 11. 2012, č. j. 9 C 11/2012-75, a řízení o zaplacení 30.962,70 Kč s příslušenstvím z důvodu zpětvzetí žaloby zastavil. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem rozhodnutí soudu prvního stupně, že je v jejích možnostech, aby zaplatila nejen soudní poplatek z podaného dovolání, ale nesla i náklady právního zastoupení, které je v případě tohoto mimořádného opravného prostředku povinné.
Proti oběma usnesením odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání a zároveň požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků, jenž má vyšetřit, zda účastníkovi náleží osvobození od placení soudních poplatků či nikoliv, nemůže být opětovně podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá (fakticky by tím byl zbaven reálné možnosti dovolacího přezkumu rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků). Ustanovení zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků, se tudíž vykládá tak, že se neplatí soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud, případně ve spojení s rozhodnutím soudu prvního stupně, nepřiznal dovolateli zcela nebo zčásti osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod č. 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dále též jen Sbírka ). Vzhledem k tomu, že dovolatelka není povinna uhradit soudní poplatek z podaného dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, ve spojení s usnesením soudu prvního stupně, o nepřiznání osvobození od soudního poplatku a neustanovení advokáta pro řízení o žalobě na obnovu řízení, je nadbytečné, aby bylo rozhodováno o jejím návrhu na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.
Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, pak zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, č. 78/2015 Sbírky).
V daném případě Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolatelce podle ustanovení § 30 o. s. ř. ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, neboť dovolatelka uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo. Usnesením ze dne 29. 9. 2016, č. j. 25 Cdo 2840/2015-314, proto rozhodl, že se jí v řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 30. 10. 2014, č. j. 69 Co 411/2014-288, zástupce z řad advokátů neustanovuje. Vzhledem k tomu ji také vyzval, aby předložila plnou moc prokazující, že je v dovolacím řízení zastoupena advokátem, případně doklad potvrzující, že má sama odpovídající právnické vzdělání, a současně ji poučil, že nebude-li výzvě ve lhůtě 15 dnů od doručení vyhověno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Výzva byla dovolatelce doručena dne 6. 10. 2016, do dnešního dne však na ni nereagovala. V situaci, kdy tak není splněna podmínka povinného zastoupení dovolatelky podle § 241 o. s. ř., Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 30. 10. 2014, č. j. 69 Co 411/2014-288, zastavil.
Ze stejného důvodu absence povinného zastoupení pak Nejvyšší soud zastavil i řízení o předcházejícím dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 21. 2. 2014, č. j. 69 Co 571/2013-149, jímž odvolací soud zrušil zamítavý rozsudek soudu prvního stupně a řízení o žalobě zastavil.
O náhradě nákladů obou dovolacích řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 146 odst. 2 věta první o. s. ř., neboť žalobkyně, která zavinila, že dovolací řízení musela být zastavena, nemá na náhradu svých nákladů právo, zatímco žalované v dovolacích řízeních žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 2. listopadu 2016

JUDr. Petr Vojtek předseda senátu