25 Cdo 2822/2009
Datum rozhodnutí: 28.07.2009
Dotčené předpisy:

25 Cdo 2822/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Z. Č., proti žalovaným 1) J. H. a 2) J. H., o odstranění vad podání, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 0 Nc 1016/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. března 2009, č. j. 25 Co 133/2009-14, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Krajský soud v Praze usnesením dne 31. 3. 2009, č. j. 25 Co 133/2009-14, potvrdil usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 24. 2. 2009, č. j. 0 Nc 1016/2009-8, kterým byla podle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuta žaloba a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání. V dovolání rekapituluje skutkové okolnosti daného případu a domáhá se znovuotevření věci stavební úpravy jímky .


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.


Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.


Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.


Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.


V dané věci podal žalobce dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno ani tvrzeno, že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 1. 6. 2009, č. j. 0 Nc 1016/2009-26, jež bylo žalobci doručeno dne 3. 6. 2009, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s poučením, že pokud tak neučiní do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení, dovolací soud řízení zastaví. Na tuto výzvu však žalobce nereagoval.


Je tedy zřejmé, že dovolatel nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky. Vzhledem k tomu Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. července 2009


JUDr. Marta Škárová, v. r.


předsedkyně senátu