25 Cdo 2704/2014
Datum rozhodnutí: 03.09.2014
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.25 Cdo 2704/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně Ing. N. Š., zastoupené JUDr. Evženem Zachariášem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, proti žalovanému statutárnímu městu Pardubice. , se sídlem úřadu v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 1, IČO 00274046, za účasti ČSOB Pojišťovny, a.s., člena holdingu ČSOB, se sídlem v Pardubicích, Masarykovo náměstí 1458, IČO 45534306, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, o 287.945,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 5 C 56/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 6. ledna 2014, č. j. 18 Co 628/2013-192, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno opožděně.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (§ 240 odst. 1 věta první o.s.ř.). Zmeškání této lhůty nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o.s.ř.). O této skutečnosti byl dovolatel v písemném vyhotovení dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu řádně poučen; rozhodnutí mu bylo doručeno datovou schránkou dne 10. 2. 2014, a posledním dnem lhůty pro podání dovolání tak byl čtvrtek 10. 4. 2014. Žalovaný však odeslal dovolání do datové schránky Okresního soudu v Pardubicích dne 11. 4. 2014, tedy po marném uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud dovolání žalovaného podle § 243c odst. 3 věty první ve spojení s § 218a a § 243f odst. 2 o.s.ř. odmítl. S přihlédnutím k ustanovení § 241b odst. 2 věty za středníkem o.s.ř. nebylo rozhodné, že k dovolání nebylo připojeno potvrzení o právním vzdělání zaměstnance, kterého dovolatel pověřil sepsáním dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 3. září 2014

JUDr. Petr V o j t e k předseda senátu