25 Cdo 2701/2015
Datum rozhodnutí: 25.08.2015
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 14 o. s. ř., § 16 odst. 1 o. s. ř., § 243b o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.25 Cdo 2701/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce Bc. L. R. , zastoupeného JUDr. Jiřím Matznerem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7, proti žalované MUDr. A. W. , za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované Allianz pojišťovny, a.s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 656/3, IČO: 471 15 971 , o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 16 C 224/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2014, č. j. 8 Nc 35/2014-818, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. října 2014, č. j. 8 Nc 35/2014-818, rozhodl, že soudce Okresního soudu ve Frýdku-Místku Mgr. Radomír Josiek není vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 16 C 224/2003.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dovolání a navrhl, aby uvedené rozhodnutí krajského soudu bylo zrušeno a aby mu byla věc vrácena k dalšímu řízení.

Podle ust. § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle ust. § 14 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Podle ust. § 16 odst. 1 věty první o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě.

Pojem "nadřízený soud" je třeba chápat je smyslu územního uspořádání soudní soustavy, tj. ve smyslu organizačním, nikoli instančním a nelze ho tudíž zaměňovat s pojmem odvolací, či dovolací soud (srov. stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod č. 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tedy krajský soud o vyloučení soudce okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo možno napadnout odvoláním, nepředchází. Skutečnost, že nadřízený soud je shodou okolností (jako v tomto případě) současně i odvolacím soudem vůči soudu, o jehož soudci rozhoduje, na tyto závěry nemá žádný vliv.

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 29 Odo 641/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročník 2001, pod číslem 121).

Vzhledem k nedostatku podmínky řízení, kterou nelze odstranit, Nejvyšší soud řízení zastavil (§ 104 odst. 1, § 243b odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. srpna 2015

JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu