25 Cdo 2698/2011
Datum rozhodnutí: 13.09.2011
Dotčené předpisy: § 236 o. s. ř., § 104 odst. 1, 2 o. s. ř.
25 Cdo 2698/2011 25 Cdo 3148/2011
25 Cdo 3149/2011
25 Cdo 3150/2011 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy
JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. Č. , proti žalovanému JUDr. P. V. , o náhradu škody a podání informace o sídle, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 14 C 51/2010, o dovolání žalobce proti a) usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. ledna 2011, č. j. 8 Co 187/2011-30, b) usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. února 2011, č. j. 14 C 51/2010-37, c) usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. března 2011, č. j. 8 Co 759, 760/2011-52, a d) usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. května 2011, č. j. 14 C 51/2010-58, takto:

I. Řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. ledna 2011, č. j. 8 Co 187/2011-30, proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. února 2011, č. j. 14 C 51/2010-37, a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. května 2011, č. j. 14 C 51/2010-58, se zastavují .

II. Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. března 2011, č. j. 8 Co 759, 760/2011-52, se odmítá .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacích řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobce podal dovolání a) proti usnesení ze dne 24. 1. 2011, č. j. 8 Co 187/2011-30, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil usnesení ze dne 13. 12. 2010, č. j. 14 C 51/2010-26, kterým Okresní soud v Českých Budějovicích zastavil řízení o osvobození od placení soudních poplatků, b) proti usnesení ze dne 7. 2. 2011, č. j. 14 C 51/2010-37, jímž Okresní soud v Českých Budějovicích vyzval žalobce k úhradě soudního poplatku za návrh na zahájení řízení, c) proti usnesení ze dne 31. 3. 2011, č. j. 8 Co 759, 760/2011-52, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl odvolání žalobce proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 2. 2011, č. j. 14 C 51/2010-37, a d) proti usnesení ze dne 3. 5. 2011, č. j. 14 C 51/2010-58, jímž Okresní soud v Českých Budějovicích zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku, nepřiznal žalobci právo na ustanovení zástupce a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěl k závěru, že dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 3. 2011, č. j. 8 Co 759, 760/2011-52, směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Jde totiž o usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o vyměření soudního poplatku. Přípustnost dovolání proti takovému rozhodnutí není dána ani podle ustanovení § 237 o.s.ř. (nejde o rozhodnutí ve věci samé) ani podle ustanovení § 238, § 238a o.s.ř. (nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou zde taxativně vyjmenovány) a nejde konečně o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v § 239 o.s.ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2002, sp. zn. 25 Cdo 316/2002, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, sv. 17, pod C 1213). Nejvyšší soud ČR proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl, aniž se mohl věcí zabývat z hlediska v něm uplatněných námitek.

Rozhodnutí o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 1. 2011, č. j. 8 Co 187/2011-30, usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 2. 2011, č. j. 14 C 51/2010-37, a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 5. 2011, č. j. 14 C 51/2010-58, brání nedostatek podmínek dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení o osvobození od soudních poplatků pro překážku věci rozsouzené, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 26. 5. 2011, č. j. 14 C 51/2010-66 (stejnopis mu byl doručen dne 3. 6. 2011), vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání; byl zároveň poučen, že nebude-li ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto přípisu výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Žalobce si dosud zástupce nezvolil, a tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby přes řádné poučení neodstranil; Nejvyšší soud proto dovolací řízení proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 1. 2011, č. j. 8 Co 187/2011-30, podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou náležitostí podaného dovolání.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 2. 2011, č. j. 14 C 51/2010-37, a ze dne 3. 5. 2011, č. j. 14 C 51/2010-58, která byla dovoláním napadena, jsou však rozhodnutími soudu prvního stupně. Opravným prostředkem proti takovému rozhodnutí je zásadně odvolání. Občanský soudní řád výslovně neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proto je nedostatek funkční příslušnosti neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek); Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce proti usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 2. 2011, č. j. 14 C 51/2010-37, a ze dne 3. 5. 2011, č. j. 14 C 51/2010-58, zastavil (§ 104 odst. 1 ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů všech dovolacích řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c), odst. 3 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. září 2011

JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu