25 Cdo 265/2013
Datum rozhodnutí: 26.02.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
25 Cdo 265/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy
JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a) T. R. , a b) Bc. L. R. , proti žalované C-KODECAR, spol. s r.o. , se sídlem v Ostravě Přívoze, Trocnovská 1088, IČO 25370774, o vydání věci a náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 112/2010, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. prosince 2010, č. j. 57 Co 340/2010-43, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Žalobci podali dovolání proti usnesení ze dne 22. 12. 2010, č. j. 57 Co 340/2010-43, jímž Krajský soud v Ostravě k jejich odvolání potvrdil usnesení ze dne 22. 7. 2010, č. j. 25 C 112/2010-35, kterým Okresní soud v Ostravě zastavil řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. pro překážku věci zahájené; žalobci současně požádali o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. dále též jen o. s. ř. ) po zjištění, že dovolání bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 a 3 o. s. ř. (rozhodnutí odvolacího soudu obsahovalo nesprávné poučení, že dovolání není přípustné, tudíž lze dovolání podat do čtyř měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu), dospěl k závěru, že rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,
a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání
musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání,
nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek
lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobci podali dovolání, aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sami měli právnické vzdělání. Poté, co Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 3. 2012, č. j. 57 Co 61/2012-124, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2011, č. j. 25 C 112/2010-83, jímž byla zamítnuta žádost žalobců o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, byli žalobci usnesením soudu prvního stupně ze dne 18. 7. 2012, č. j. 25 C 112/2010-130 [stejnopis byl doručen dne 31. 7. 2012 žalobkyni a) a 3. 8. 2012 žalobci b)], vyzváni, aby si pro podání dovolání zvolili zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podají řádné dovolání; byli zároveň poučeni, že nebude-li ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Žalobci na tuto výzvu reagovali novou žádostí o ustanovení zástupce pro řízení, Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 13. 9. 2012, č. j. 25 C 112/2010-106, této žádosti nevyhověl. Žalobci si zástupce dosud nezvolili, a tedy nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně přes řádné poučení neodstranili; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5
věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť řízení bylo zastaveno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. února 2013 JUDr. Petr Vojtek, v. r. předseda senátu