25 Cdo 2612/2015
Datum rozhodnutí: 23.09.2015
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1, 4 o. s. ř., § 243c odst. 3 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.25 Cdo 2612/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce P. Č. , proti žalovanému JUDr. L. K. , advokátovi se sídlem Jihlava, Benešova 8, o zaplacení 59,- Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 18 C 83/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 10. 2014, č.j. 9 Co 1799/2014-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 14. 10. 2014, č.j. 9 Co 1799/2014-21, potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 8. 2014, č.j. 18 C 83/2014-17, kterým nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudního poplatku z dovolání.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, jež bylo sepsáno bez povinného zastoupení advokátem.

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 20. 4. 2015, č.j. 18 C 83/2014-33, žalobce poučil, že musí být dovolání sepsáno advokátem a předložena plná moc advokátu udělená pro zastupování v dovolacím řízení, a nebude-li tato podmínka řízení ve stanovené lhůtě splněna, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel byl též poučen, že splňuje-li předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, může požádat o ustanovení zástupce. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 4. 5. 2015, poslední den lhůty soudem určené pak připadl na 3. 6. 2015. Dovolatel však nedostatek povinného zastoupení ve třicetidenní lhůtě k tomu určené neodstranil a o ustanovení zástupce pro dovolání požádal až dne 4. 6. 2015, tedy po uplynutí lhůty.

Absence povinného zastoupení dovolatele advokátem je nedostatkem podmínky řízení, jež nebyla ani dodatečně odstraněna ve lhůtě k tomu stanovené. Nejvyšší soud proto dovolací řízení v souladu s § 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.

Pro úplnost lze dodat, že Ústavní soud již v usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 43/2000 ze dne 14. 9. 2000 a v celé řadě dalších rozhodnutí dospěl k závěru, že institut povinného zastoupení advokátem v některých typech soudního řízení (včetně řízení o dovolání) není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. září 2015

JUDr. Robert Waltr předseda senátu