25 Cdo 2593/2003
Datum rozhodnutí: 28.01.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 2593/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce P. P., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 709.642,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 10 C 202/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. září 2003, č. j. 16 Co 437/2003-663, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 9. 2003, č. j. 16 Co 437/2003-663, jímž byl ohledně částky 29.674,- Kč potvrzen částečný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. 11. 1999, č. j. 10 C 202/98-96, kterým soud uložil žalované zaplatit žalobci částku 34.611,- Kč s příslušenstvím a jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 16. 10. 2003 vzal výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. ve znění účinném před 1. 1. 2001 (část dvanáctá, hlava první, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2004

JUDr. Petr V o j t e k, v. r.

předseda senátu