25 Cdo 2531/2000
Datum rozhodnutí: 19.02.2002
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 2531/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce P. P. proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 15 C 133/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 6. 2000, č. j. 6 Co 1400/2000 - 15, t a k t o :

I. Řízení o dovolání žalobce se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 6. 2000, č. j. 6 Co 1400/2000 - 15, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 4. 2000, č. j. 15 C 133/2000, jímž bylo řízení zastaveno podle § 43 odst. 2 o.s.ř., podal žalobce podání nazvané jako dovolání a stížnost pro porušení zákona a stížnost pro porušení mých práv podle Listiny , aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem a aniž toto jeho podání splňovalo náležitosti mimořádného opravného prostředku.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. l věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. l věty první o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle odst. 2 věty druhé tohoto ustanovení nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná - byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 24l odst. l o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 7. 2000, č. j. 15 C 133/2000 - 21, byl žalobce vyzván, aby své podání doplnil a současně byl soudem poučen o tom, že dle ust. § 241 odst. 1 o.s.ř. musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem, pokud sám právnické vzdělání nemá, a že v případě nevyhovění této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dne 6. 8. 2000 sdělil dovolatel soudu, že žádost o ustanovení právního zástupce podal České advokátní komoře dne 4. 7. 2000, avšak o ustanovení advokáta nebyl dosud informován. Usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 3. 2001, č. j. 25 Cdo 2531/2000 - 31, doručené žalobci dne 23. 3. 2001, bylo žalobci uloženo, aby dovolacímu soudu předložil do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení kopii žádosti o ustanovení advokáta adresovanou Č. a. k. ze dne 4. 7. 2000 a kopie korespondence vedené mezi žalobcem a Č. a. k. (dále jen Č. ). Přípisem ze dne 6. 4. 2001 žalobce požádal o prodloužení stanovené lhůty o jeden měsíc, dalším přípisem ze dne 16. 4. 2001 NS ČR sdělil, že žádnou korespondenci s Č. nemůže přeložit, protože jí nemá k dispozici, a současně připojil dopis ze dne 16. 4. 2001 adresovaný Č., v němž uvedl, že v srpnu 2000 se obrátil na Č. se žádostí o ustanovení advokáta, avšak zatím mu nebylo vyhověno, a současně znovu o ustanovení advokáta požádal. K dotazu Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 10. 2001 sdělila Č. dopisem ze dne 23. 11. 2001, že v září, listopadu a v prosinci 2000 byli žalobci určeni tři advokáti a v roce 2001 postupně dalších 16 advokátů. Přes tyto skutečnosti žalobce dosud výzvě okresního soudu nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 24l odst. l o.s.ř. nebyl ani dodatečně odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce zastavil (§ 104 odst. 2 a § 243c o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. února 2002

JUDr. Olga Puškinová,v.r.

předsedkyně senátu