25 Cdo 2517/2008
Datum rozhodnutí: 29.07.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 2517/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Ing. V. Š., proti žalovanému I. H., o vrácení věci a o 245,- Kč, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 39 C 94/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. září 2007, č. j. 15 Co 402/2007-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Plzeň-město usnesením ze dne 1. 8. 2007, č. j. 39 C 94/2007-12, odmítl podání žalobce ze dne 21. 6. 2007, jímž se žalobce domáhal vrácení věci a zaplacení částky 245,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 3. 9. 2007, č. j. 15 Co 402/2007-17, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, v němž opakuje svá žalobní tvrzení a popisuje kroky, které v této záležitosti učinil. Navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a aby bylo jeho žalobě vyhověno.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci žalobce podal dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Jeho žádosti o ustanovení právního zástupce pro dovolací řízení nebylo vyhověno (usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 4. 2. 2008, č. j. 39 C 94/2007-72, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 2. 2008, č. j. 13 Co 108/2008-84). Usnesením Okresního soudu Plzeň-město ze dne 18. 3. 2008, č. j. 39 C 94/2007-88, jehož stejnopis byl žalobci doručen dne 21. 3. 2008, byl žalobce opakovaně vyzván, aby si ve lhůtě 14 dní od doručení tohoto usnesení zvolil právního zástupce - advokáta a předložil jím doplněné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Na tuto výzvu dovolatel reagoval žádostí o prodloužení lhůty, která mu byla soudem prvního stupně prodloužena do 20. 5. 2008. Žalobce si však ani v takto určené lhůtě ani dodatečně advokáta pro dovolací řízení nezvolil.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovanému náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2008

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu