25 Cdo 2488/2009
Datum rozhodnutí: 10.06.2010
Dotčené předpisy: § 240 o. s. ř.
25 Cdo 2488/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. S ., zastoupeného Tomášem Valíkem, advokátem se sídlem v Opavě, Rolnická 1636/21a, proti žalovanému JUDr. P. L., zastoupenému JUDr. Igorem Honusem, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská 21, o 86.757,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 26 C 29/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. prosince 2008, č.j. 57 Co 575/2008-196, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 6.975,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na účet JUDr. Igora Honuse, advokáta se sídlem v Ostravě, Sokolská 21.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 11. 12. 2008, č. j. 57 Co 575/2008-196, potvrdil ve výroku ve věci samé a ve výroku o náhradě nákladů řízení státu rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 28. 3. 2008, č. j. 26 C 29/2004-161, ve spojení s doplňujícím usnesením ze dne 12. 9. 2008, č. j. 26 C 29/2004-183, kterým soud prvního stupně zamítl žalobu o zaplacení 86.757,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu a o odměně ustanoveného advokáta; odvolací soud jej dále změnil ve výroku o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním.

Žalovaný ve vyjádření k dovolání uvedl, že napadené rozhodnutí nemá zásadní právní význam po právní stránce, proto navrhl, aby dovolání bylo jako nepřípustné odmítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno opožděně. Postupoval přitom podle dosavadních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 7. 2009 srov. bod 12. čl. II zákona č. 7/2009 Sb.) vzhledem k tomu, že dovoláním napadený rozsudek byl vydán dne 11. 12. 2008.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání této lhůty nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 věta druhá o.s.ř.).

Rozsudek odvolacího soudu byl ustanovené zástupkyni žalobce JUDr. Heleně Hrubé, advokátce se sídlem v Opavě, Lidická 20, doručen dne 20. 1. 2009 tak, že jej převzala k tomu pověřená a oprávněná osoba M. K. (§ 48 odst. 2 o.s.ř.); účastníci byli v tomto rozsudku řádně poučeni o lhůtě k podání dovolání, o soudu, u něhož se dovolání podává, a dále také o tom, že dovolání je přípustné za předpokladu, že dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu řeší ve věci samé otázku zásadního právního významu. Dovolání bylo podáno u soudu prvního stupně v pondělí 23. 3. 2009 (elektronicky s ověřeným podpisem), ačkoliv posledním dnem pro jeho podání byl pátek 20. 3. 2009 (srov. § 57 odst. 2 a 3 o.s.ř.).

Jelikož dovolání bylo podáno po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty, Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 5 věty první a § 218a o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 a § 151 odst. 2 věty první před středníkem o.s.ř.; s ohledem na výsledek dovolacího řízení má žalovaný právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny za zastoupení advokátem. Její výše byla vypočtena z peněžité částky, jež byla předmětem dovolacího řízení (86.757,- Kč), podle § 3 odst. 1 a § 10 odst. 3 vyhlášky č. 484/2000 Sb., sazba byla snížena podle § 14 odst. 1 a § 15 citované vyhlášky (dovolání bylo odmítnuto) a dále o 50% podle § 18 odst. 1 věty první této vyhlášky (byl učiněn pouze 1 úkon - vyjádření k dovolání) na výsledných 5.512,50 Kč; žalovanému kromě toho náleží paušální částka náhrady hotových výdajů ve výši 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., to vše pak s přičtením DPH ve výši 20% na celkových 6.975,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. června 2010

JUDr. Petr Vojtek, v. r.
předseda senátu