25 Cdo 2456/2013
Datum rozhodnutí: 13.11.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201325 Cdo 2456/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. K., zastoupeného JUDr. Břetislavem Puzoněm, advokátem se sídlem Frýdek - Místek, Tržní 23, proti žalované obci Dobrá, se sídlem úřadu Dobrá 230, IČO 00296889, zastoupené JUDr. Jiřím Rakem, advokátem se sídlem Kopřivnice, Štefánikova 58/31, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 13 C 220/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 2013, č. j. 8 Co 903/2012-297, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Okresní soud ve Frýdku - Místku rozsudkem ze dne 3. 5. 2012, č. j. 13 C 220/2005-189, zamítl žalobu na zaplacení částky 272.894,30 Kč s příslušenstvím, řízení ohledně částky 1.100,- Kč zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení. K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 26. 2. 2013, č. j. 8 Co 903/2012-297, rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku potvrdil, změnil jej ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci, konkrétně otázky příčinné souvislosti mezi výstavbou kanalizace a problémy s vodou v jeho studni. Má za to, že tato otázka má být dovolacím soudem posouzena jinak. Nesouhlasí se závěry soudů obou stupňů, že příčinná souvislost nebyla prokázána a že jeho další nárok je promlčen. Poukazuje na obsah znaleckých posudků Ing. Valíčka, Ing. Helbicha a Ing. Konečného, jež byly v řízení podány, a na zprávu firmy IZOTEP a dovozuje, že těmito důkazy byl prokázán vliv výstavby splaškové kanalizace na kvalitu a kvantitu podzemních vod, a tím i na jeho majetek, zatímco odvolací soud uvedené důkazy nevyhodnotil a vyšel toliko z jednoho posudku Ing. Grmely, který byl zadán a zpracován až v roce 2007, a z revizního posudku, které jsou s výše uvedenými v rozporu. Namítá dále, že jeho nárok uplatněný podáním ze dne 2. 8. 2011 není promlčen a tuto otázku odvolací soud nijak blíže neodůvodnil. Navrhl, aby dovolací soud zrušil napadené rozhodnutí odvolacího soudu, jakož i soudu prvního stupně a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání uvedla, že soudy se předloženými důkazy podrobně zabývaly a skutkový stav věci náležitě vyhodnotily. Navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobce zamítl.
Vzhledem k tomu, že dovoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno po 1. 1. 2013, tj. po účinnosti zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Nejvyšší soud o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen o. s. ř. ) srov. čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb.

Předpoklady přípustnosti podle § 237 o. s. ř. nejsou splněny, neboť dovoláním uplatněné námitky nesměřují proti právnímu posouzení věci, nýbrž vytýkají soudům nesprávnost skutkových zjištění, na nichž je založen závěr o neexistenci příčinné souvislosti mezi výstavbou kanalizace a změnami kvality či kvantity vody ve studni u domu žalobce, případně zaplavováním jeho domu a o promlčení později uplatněného nároku; není tak vymezen dovolací důvod způsobilý založit přípustnost dovolání, totiž nesprávné právní posouzení otázky hmotného nebo procesního práva, na němž spočívá napadené rozhodnutí (srov. § 241a odst. 1, 3 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud je podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.), přesto dovolací soud poznamenává, že náklady spojené s podáním vyjádření, jehož argumentace je ve vztahu k výsledku řízení vesměs bez významu, nelze pokládat za účelné.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 13. listopadu 2013


JUDr. Marta Škárová předsedkyně senátu